Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn kế toán giá thành

Được đăng lên bởi Ngô Thị Linh Hoà
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐHCN Quảng Ninh

Khoá luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ 6
DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................ 7
DANH MỤC BẢNG BIỂU – CHỨNG TỪ ......................................................... 9
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT. ........................................................................................ 10
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. .......................................................... 10
1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất. ............................................................................ 10
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. .................................................................................. 11
1.2. Giá thành và phân loại giá thành sản phẩm............................................................... 14
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. ........................................................................... 14
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. ............................................................................ 15
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. ....................................... 16
1.4. Ý nghĩa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ................................... 17
1.5. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm........................... 18
1.6. Khái quát chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.... 19
1.6.1. Kế toán chi phí sản xuất...................................................................................... 19
1.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang. .............................................................................. 28
1.6.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm. ....................................................................... 31
1.7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định
kỳ. .................................................................................................................................... 39
1.7.1. Tập hợp chi phí sản xuất..................................................................................... 39
1.7.2....
Trường ĐHCN Qung Ninh Khoá luận tt nghip
1
Lớp : Kế toán 4D
SV: Ngô Thị Linh Hoà
MC LC
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ 6
DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................ 7
DANH MỤC BẢNG BIỂU – CHỨNG TỪ ......................................................... 9
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT. ........................................................................................ 10
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xut. .......................................................... 10
1.1.1. Khái niệm v chi phí sản xut. ............................................................................ 10
1.1.2. Phân loại chi phí sản xut. .................................................................................. 11
1.2. Giá thành và phân loại giá thành sản phm. .............................................................. 14
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phm. ........................................................................... 14
1.2.2. Phân loại giá thành sản phm. ............................................................................ 15
1.3. Mi quan h giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phm. ....................................... 16
1.4. Ý nghĩa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phm. ................................... 17
1.5. Nhim v ca kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phm. .......................... 18
1.6. Khái quát chung v công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phm. ... 19
1.6.1. Kế toán chi phí sản xut. ..................................................................................... 19
1.6.2. Đánh giá sản phm d dang. .............................................................................. 28
1.6.3. Kế toán tính giá thành sản phm. ....................................................................... 31
1.7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định
k. .................................................................................................................................... 39
1.7.1. Tp hợp chi phí sản xut. .................................................................................... 39
1.7.2. Kế toán tính giá thành sn phm. ....................................................................... 40
1.8. Các hình thức kế toán. .............................................................................................. 40
1.8.1. Hình thức nht ký chung. .................................................................................... 40
1.8.2. Hình thức kế toán Nhật ký –s cái ...................................................................... 42
1.8.3. Hình thức Chng t ghi s. ................................................................................. 44
1.8.4. Hình thức Nht ký chứng t. ............................................................................... 47
1.8.5. Hình thức kế toán máy. ....................................................................................... 49
Luận văn kế toán giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn kế toán giá thành - Người đăng: Ngô Thị Linh Hoà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Luận văn kế toán giá thành 9 10 510