Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Thép Ninh Bình

Được đăng lên bởi nhennuoc
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 8331 lần   |   Lượt tải: 25 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu
tại Công ty cổ phần Bê tông Thép
Ninh Bình”.

GVHD:

Th.S Tạ Thị Kim Anh

1

LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................................................... 5
PHẦN I.............................................................................................................................................. 7
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG – THÉP NINH BÌNH.........7
1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của công ty :...................................................................................7
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:.........................................................................7
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:............................................................8
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty:......................................................................................... 9
1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh t ại Công ty c ổ ph ần Bê tông- Thép Ninh
Bình................................................................................................................................................. 13
1.5.Kết quả hoạt đọng sản xuất kinh doanh của kỳ trước: .............................................................16
1.6.Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình SXKD:.............................................................17
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của công ty:........................................................................................ 21
2.3. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty cổ phần Bê tông – thép Ninh Bình: .................23
2.3.1. Các nguyên tắc kế toán chung áp dụng tại công ty:.............................................................23
2.3.2. Vận dụng chế độ tài khoản:.................................................................................................. 24
2.4.Hệ thống chứng từ sổ sách công ty sử dụng:...........................................................................24
2.4.1. Chế độ chứng từ: ................................................................................................................. 24
2.4.2. Chế độ báo cáo kế toán tài chính của Công ty:....................................................................25
PHẦN II...............................................................................................................
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu
tại Công ty cổ phần Bê tông Thép
Ninh Bình”.
GVHD: Th.S Tạ Thị Kim Anh
1
Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Thép Ninh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Thép Ninh Bình - Người đăng: nhennuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Thép Ninh Bình 9 10 580