Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO

Được đăng lên bởi duckttrunghien
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3129 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Luận văn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV
BÊ TÔNG TICCO

SVTH:Nguyễn Thị Thu Sương

Trang 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp cho phép ta đánh giá toàn bộ
kết quả HĐSXKD của công ty vì thế mà luôn được các nhà kinh tế và lãnh đạo công ty
hết sức quan tâm.
Trong thực tế hiện nay, cùng với yêu cầu quản lý ngày càng cao trong cơ chế thị
trường, việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành hợp lý
tại công ty là một ngành có đặc thù riêng, thì vấn đề quản lý và sử dụng có hiệu quả
nguồn vốn lớn bỏ ra trong một thời gian dài, đồng thời khắc phục được tình trạng thất
thoát và lãng phí trong quá trình xây dựng nhằm làm giảm chi phí, hạ giá thành sản
phẩm, nâng cao tính cạnh trạnh của đơn vị là rất khó khăn . Chính vì thế, trong công ty
thì công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn dược xác
định là khâu trung tâm của công tác kế toán việc thực hiện tốt mà đơn vị sẽ là cơ sở để
công ty giám sát được các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, khắc phục được
những tồn tại, phát huy thế mạnh, đảm bảo cho sự phát triển của mình.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm trong công ty, với mong muốn đi sâu tìm hiểu thực tế về vấn đề này tại
công ty, em đã chọn chuyên đề: “ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm”.
Vì thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm
phân tích đánh giá chưa sâu sắc.Vì vậy bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót rất
mong sự góp ý và sửa chửa của thầy cô và quý công ty.

SVTH:Nguyễn Thị Thu Sương

Trang 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
TIỀN GIANG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP
Luận văn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV
BÊ TÔNG TICCO
SVTH:Nguyễn Thị Thu Sương Trang 1
Luận văn KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO - Người đăng: duckttrunghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Luận văn KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO 9 10 439