Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn khoa quản lý công nghiệp - C.2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2. Cô sôû lyù thuyeát

Chöông

2

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT

Noäi dung:


Lyù thuyeát baûn tin



Lyù thuyeát tieáp thò



Moâ hình thöïc hieän

4

Chöông 2. Cô sôû lyù thuyeát

Chöông naøy trình baøy nhöõng noäi dung lyù thuyeát ñöôïc söû duïng ñeå thöïc hieän caùc bieän
phaùp taïo nguoàn thu cho baûn tin, goàm coù lyù thuyeát baûn tin nhaèm ñeå hieåu roõ veà saûn
phaåm maø FFA muoán tieáp thò vaø lyù thuyeát veà tieáp thò nhaèm taïo neàn taûng thu huùt vaø
laøm thoûa maõn khaùch haøng moät caùch khoa hoïc, heä thoáng.
2.1

LYÙ THUYEÁT BAÛN TIN

2.1.1 Baûn tin laø gì?
Baûn tin laø moät daïng baùo caùo ñaëc bieät theo ñònh kyø veà moät ñeà taøi cuï theå. Moät baûn
tin hay vaø chuyeân nghieäp laø baûn tin coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån chæ baèng tieàn baùn
baûn tin maø khoâng caàn döïa vaøo quaûng caùo. Thoâng tin trong baûn tin phaûi caäp nhaät vaø
thöôøng khoâng theå tìm thaáy ôû baát cöù nôi naøo khaùc. Noù laø moät söï môû roäng hôïp lyù töø
caùc baùo vaø taïp chí thöông maïi.
Do höôùng ñeán moät nhoùm ñoäc giaû choïn loïc, baûn tin thöôøng chöùa ñöïng caùc thoâng tin
noäi boä trong lónh vöïc töông öùng, nhöõng lôøi khuyeân hôïp thôøi vaø nhöõng tin töùc soát deûo
- nhöõng ñieàu seõ trôû thaønh laïc haäu khoâng laâu sau ñoù. Baûn tin khoâng ñöôïc phaân phoái
cho caùc saïp baùo, dó nhieân cuõng khoâng daønh cho thò tröôøng roäng lôùn. Thöïc teá, soá
löôïng ngöôøi ñoïc tieàm naêng trung bình cuûa baûn tin trong moät lónh vöïc naøo ñoù thöôøng
töông ñoái nhoû. Bôûi vì löôïng thoâng tin cuï theå, chuyeân bieät cuûa mình, baûn tin coù theå
yeâu caàu traû phí cao. Nhöng caùc chuû doanh nghieäp saün saøng ñaùp öùng ñeå coù ñöôïc caùc
thoâng tin ñaùng giaù naøy.
2.1.2 Theá naøo laø moät baûn tin thaønh coâng?
Moãi baûn tin ñeàu coù nhöõng ñoái töôïng muïc tieâu rieâng, vaø nhöõng ngöôøi mua noù seõ
chaáp nhaän traû giaù cao cho nhöõng thoâng tin trong ñoù. Khoâng coù nhöõng thoâng tin naøo
khoâng theå tìm thaáy, cuõng nhö luoân coù moät nhoùm nhieàu ngöôøi say meâ, muoán coù
chuùng. Laøm theá naøo bieát ñöôïc ñoäc giaû muoán gì? Caâu traû lôøi naèm ôû choã chuùng ta söû
duïng nguoàn löïc vaø kieán thöùc cuûa mình nhö theá naøo.
Ñeå moät baûn tin thaønh coâng, noù phaûi phuø hôïp vôùi söù maïng cuûa toå chöùc vaø cung caáp
thoâng tin moät caùch chieán löôïc. Neáu baûn tin chæ nhö moät ñoáng caùc thoâng tin rôøi raïc,
khoâng ñoàng boä vaø khoâng coù keá hoaïch truyeàn thoâng roõ raøng thì ñoäc giaû seõ khoâng
bao giôø chòu boû phí thôøi gian ñeå xem noù....
Chöông 2. Cô sôû lyù thuyeát
Chöông 2
CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT
Noäi dung:
Lyù thuyeát baûn tin
Lyù thuyeát tieáp thò
Moâ hình thöïc hieän
4
Luận văn khoa quản lý công nghiệp - C.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn khoa quản lý công nghiệp - C.2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Luận văn khoa quản lý công nghiệp - C.2 9 10 543