Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn khoa quản lý công nghiệp - Chương 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1. Môû ñaàu
Chöông 1
MÔÛ ÑAÀU
Noäi dung:
Lyù do hình thaønh ñeà taøi
Muïc tieâu ñeà taøi
Phaïm vi ñeà taøi
Phöông phaùp thöïc hieän
1
Luận văn khoa quản lý công nghiệp - Chương 1 - Trang 2
Luận văn khoa quản lý công nghiệp - Chương 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Luận văn khoa quản lý công nghiệp - Chương 1 9 10 578