Ktl-icon-tai-lieu

luận văn kinh tế

Được đăng lên bởi Đơn Giản Chỉ Là
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp 
Giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong mua hàng tại 
Công ty Cổ phần Thép Trang Hùng”. 

­van/Giai­phap­phong­ngua­va­giam­thieu­rui­ro­trong­
mua­hang­tai­Cong­ty­Co­phan­Thep­Trang­Hung­167035
 
TÓM LƯỢC 
 
Trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO mang lại nhiều cơ hội cũng như thách 
thức lớn cho Doanh nghiệp. Trong đó hoạt động mua hàng ảnh hưởng rất lớn đến k
ết quả 
hoạt động kinh doanh của công ty. Trên thực tế hoạt động mua hàng công ty gặp rấ
t nhiều 
rủi ro gây  ra  nhiều tổn thất và  mất  mát  cho công  ty.  Vì vậy,  việc phòng ngừa  v
à  giảm 
thiểu rủi ro trong mua hàng là rất cần thiết. Thấy được tầm quan trọng của phòng 
ngừa và 
giảm thiểu rủi ro trong  mua hàng tại công ty Cổ phần Thép Trang Hùng, em đã thự
c hiện 
luận văn với đề tài: “Giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong mua hàng 
tại 
Công ty Cổ phần Thép Trang Hùng”. 
Kết cấu của luận văn gồm 4 chương: 
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài. 
Trình bày sự cấp thiết của phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động mua 
hàng đối với các doanh nghiệp thương mại nói chung và sự cấp thiết của phòng ng
ừa và 
giảm thiểu rủi ro trong mua hàng tại Công ty Cổ phần Thép Trang Hùng. Từ đó xác 
lập, 
tuyên bố vấn đề nghiên cứu, các mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và kết c
ấu luận 
văn tốt nghiệp. 
Chương 2: Một số lý luận cơ bản về phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong ho
ạt động 
mua hàng tại Công ty Cổ phần Thép Trang Hùng. 
Trong chương này đưa ra các khái niệm cơ bản về phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro 
trong  mua  hàng  đối  với  các  doanh  nghiệp  thương  mại,  các  quan  điểm  và  cá
ch  tiếp  cận 

khác nhau về phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong mua hàng. 
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng phòng ng
ừa và 
giảm thiểu rủi ro trong mua hàng tại Công ty cổ phần Thép Trang Hùng. 
Chương này trình bày về các phương pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu mà 
đề tài đã sử dụng để nghiên cứu các vấn đề. Đánh giá tổng quan và phân tích ảnh h
ưởng 
của các nhân tố môi trường đến phòng ngừa và giảm thiể rủi ro trong mua hàng đối 
với 
Công ty cổ phần Thép Trang Hùng. Các kết quả điều tra trắc nghiệm và kết quả tổ
ng hợp 
đánh giá của các chuyên gia trong công ty về phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong 
hoạt 
động mua hàng thông qua phát phiếu đề
i u tra và phỏng vấn trực tiếp. Kết quả phân tíc
h
dữ liệu thứ cấp trong hoạt động mua hàng của công ty trong ba năm 2008 – 2010.
Chương 4: Các kết ...
Lu n văn t t nghi p
Gi i pháp phòng ng a và gi m thi u r i ro trong mua hàng t i
Công ty C ph n Thép Trang Hùng”.
http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-phong-ngua-va-giam-thieu-rui-ro-trong-
mua-hang-tai-Cong-ty-Co-phan-Thep-Trang-Hung-167035
TÓM L CƯỢ
Trong đi u ki n Vi t Nam gia nh p WTO mang l i nhi u cơ h i cũng như thách
th c l n cho Doanh nghi p. Trong đó ho t đ ng mua hàng nh h ngưở r t l n đ nế k
tế qu
ho t đ ng kinh doanh c a công ty. Trên th c tế ho t đ ng mua hàng công ty g p r
t nhi u
r i ro gây ra nhi u t n th t và m t mát cho công ty. Vì v y, vi c phòng ng a v
à gi m
thi u r i ro trong mua hàng là r t c n thi t.ế Th y đ cượ t m quan tr ng c a phòng
ng a và
gi m thi u r i ro trong mua hàng t i công ty C ph n Thép Trang Hùng, em đã th
c hi n
lu n văn v i đ tài: “Gi i pháp phòng ng a và gi m thi u r i ro trong mua hàng
t i
Công ty C ph n Thép Trang Hùng”.
K t c u c a lu n vănế g m 4 ch ng: ươ
Ch ng 1:ươ T ng quan nghiên c u đ tài.
Trình bày s c p thi tế c a phòng ng a và gi m thi u r i ro trong ho t đ ng mua
hàng đ i v i các doanh nghi p th ngươ m i nói chung và s c p thi tế c a phòng ng
a và
gi m thi u r i ro trong mua hàng t i Công ty C ph n Thép Trang Hùng. T đó xác
l p,
tuyên b v n đ nghiên c u, các m c tiêu nghiên c u, ph m vi nghiên c u và k tế c
u lu n
văn t t nghi p.
Ch ngươ 2: M t s lý lu n cơ b n v phòng ng a và gi m thi u r i ro trong ho
t đ ng
mua hàng t i Công ty C ph n Thép Trang Hùng.
Trong ch ngươ này đ aư ra các khái ni m cơ b n v phòng ng a và gi m thi u r i ro
trong mua hàng đ i v i các doanh nghi p th ngươ m i, các quan đi m và cá
ch ti pế c n
luận văn kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn kinh tế - Người đăng: Đơn Giản Chỉ Là
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
luận văn kinh tế 9 10 289