Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Được đăng lên bởi dong thap
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 5249 lần   |   Lượt tải: 33 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

HOÀNG ANH DŨNG

LẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ CHO CÁC
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

HOÀNG ANH DŨNG

LẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ CHO CÁC
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

GV HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. PHAN THỊ MINH CHÂU

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2008

MỤC LỤC
Phần mở đầu

Trang

Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

04

1.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ

04

1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ

04

1.1.2 Tiêu chí phân loại DNVVN

04

1.2 Những vấn đề cơ bản về khởi nghiệp

05

1.2.1 Người khởi nghiệp

05

1.2.2 Đặc trưng của khởi nghiệp

05

1.3 Cơ sở lý luận của khởi nghiệp

06

1.3.1 Lập bản kế hoạch kinh doanh

06

1.3.1.1 Kế hoạch marketing

08

1.3.1.2 Quá trình phát triển sản phẩm

11

1.3.1.3 Tên doanh nghiệp và thương hiệu hàng hoá, dịch vụ

11

1.3.1.4 Kế hoạch định vị doanh nghiệp

12

1.3.1.5 Kế hoạch nhân sự

13

1.3.1.6 Chọn loại hình doanh nghiệp

15

1.3.1.7 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

16

1.3.1.8 Kế hoạch tài chính và kế toán

17

1.3.1.9 Kế hoạch bán hàng

18

1.3.2 Đăng ký kinh doanh

20

1.3.2.1 Cơ sở pháp lý và thủ tục ĐKKD

20

1.3.2.2 Trình tự thủ tục ĐKKD

20

1.3.3 Kinh nghiệm về khởi nghiệp ở một số nước

21

Chương II: THỰC TRẠNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

26

2.1 Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân

26

2.1.1 Vai trò kinh tế

26

2.1.2 Vai trò xã hội

28

2.2 Thực trạng về các DNVVN và hoạt động khởi nghiệp các DNVVN ở Việt
Nam giai đoạn hiện nay

28

2.2.1 Thông tin chung về DNVVN

28

2.2.1.1 Số lượng DNVVN ở Việt Nam

28

2.2.1.2 Quy mô của các DNVVN ở Việt Nam hiện nay

28

2.2.1.3 Sự phân bố của các DNVVN ở Việt Nam hiện nay

30

2.2.1.4 Hiệu quả kinh doanh của các DNVVN

31

2.2.1.5 Các DNVVN Việt Nam chưa chú trọng vào chất lượng

31

2.2.2 Thực trạng khởi nghiệp

32

2.2.2.1 Thực trạng trong việc lập kế hoạch kinh doanh

32

2.2.2.2 Thực trạng quản lý, hoạt động của DN sau khi hoạt động

34

2.2.2.3 Đăng ký k...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
HOAØNG ANH DUÕNG
LAÄP KEÁ HOAÏCH KHÔÛI SÖÏ CHO CAÙC
DOANH NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ
VIEÄT NAM
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
TP. HOÀ CHÍ MINH - NAÊM 2008
Luận văn Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - Người đăng: dong thap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Luận văn Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 9 10 118