Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Thanh Bình
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong những năm qua, chúng ta cũng đã nỗ lực rất nhiều cho nhiệm vụ đưa
văn hóa thấm sâu vào từng lĩnh vực kinh tế, chính trị... của đời sống xã hội; thấm
sâu vào từng con người, từng gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học... Thế nhưng
thực tiễn văn hóa vẫn có những diễn biến phức tạp, đa chiều, các giá trị bị thay đổi,
thậm chí bị đảo lộn.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương X, khóa IX Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh đã nói: “Kinh tế và văn hóa là hai chân của sự phát triển, chúng ta
không thể đi chân ngắn, chân dài, chân cao chân thấp, không thể chỉ chăm lo phát
triển nền tảng vật chất (kinh tế) của xã hội mà không chăm lo phát triển nền tảng
tinh thần(văn hóa) của xã hội”. Vấn đề này xuất phát từ nỗi lo về sự biến đổi văn
hóa có xu hướng tiêu cực đang dần lộ diện, đang trở thành một nguy cơ nếu như
không “bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng
Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội”. Nghĩa là
một xã hội phát triển không thể thiếu văn hóa như là một mục tiêu. Muốn vậy, văn
hóa không chỉ là sự hướng đích đến chân, thiện, mỹ mà phải là thước đo cho tất cả
các hoạt động. Văn hóa không đứng ngoài kinh tế và chính trị.
Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với tiến bộ và công
bằng xã hội - đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam
1. Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn
hóa, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội
1.1. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với tiến bộ và công
bằng xã hội là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Ngay tại Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã nhận định: “văn
hóa là một trong ba mặt trận mà người cộng sản phải quan tâm”. Chủ tịch Hồ Chí
Minh, vị lãnh tụ - nhà văn hóa vĩ đại của dân tộc, cũng từng nhấn mạnh: “Văn hóa
soi đường cho quốc dân đi”. Đến Hội nghị Trung ương 5, Khóa VIII, Đảng ta
khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là động lực vừa là mục tiêu
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Hội nghị Trung ương 10, Khóa IX tiếp tục
phát triển: “Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây
dựng, chỉnh đốn đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hoá - nền tảng
tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ cả ba lĩnh vực trên chính là điều
kiện quyết định để bảo đảm cho sự phát triển toàn diện bền vững của đất nước”.
Như vậy, xuyên suốt các quan điểm của Đảng về vị trí, vai tr...
Trong những năm qua, chúng ta cũng đã nỗ lực rất nhiều cho nhiệm vụ đưa
văn hóa thấm sâu vào từng lĩnh vực kinh tế, chính trị... của đời sống hội; thấm
sâu vào từng con người, từng gia đình, quan, đơn vị, trường học... Thế nhưng
thực tiễn văn hóa vẫn có những diễn biến phức tạp, đa chiều, các giá trị bị thay đổi,
thậm chí bị đảo lộn.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương X, khóa IX Tổng t
Nông Đức Mạnh đã nói: “Kinh tế và văn hóa là hai chân của sự phát triển, chúng ta
không thể đi chân ngắn, chân dài, chân cao chân thấp, không thể chỉ chăm lo phát
triển nền tảng vật chất (kinh tế) của xã hội mà không chăm lo phát triển nền tảng
tinh thần(văn hóa) của hội”. Vấn đề này xuất phát từ nỗi lo v sự biến đổi văn
hóa xu hướng tiêu cực đang dần lộ diện, đang trở thành một nguy nếu như
không “bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng
Đảng then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của hội”. Nghĩa
một hội phát triển không thể thiếu văn hóa như một mục tiêu. Muốn vậy, văn
hóa không chỉ sự hướng đích đến chân, thiện, mỹ phải thước đo cho tất cả
các hoạt động. Văn hóa không đứng ngoài kinh tế và chính trị.
Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với tiến bộ và công
bằng xã hội - đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam
1. Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế i hòa với phát triển văn
hóa, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội
1.1. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với tiến bộ và công
bằng xã hội là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Ngay tại Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã nhận định: “văn
hóa một trong ba mặt trận người cộng sản phải quan tâm”. Chủ tịch Hồ Chí
Minh, vị lãnh tụ - nhà văn hóa đại của dân tộc, cũng từng nhấn mạnh: “Văn hóa
soi đường cho quốc dân đi”. Đến Hội nghị Trung ương 5, Khóa VIII, Đảng ta
khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là động lực vừa là mục tiêu
thúc đẩy phát triển kinh tế - hội”. Hội nghị Trung ương 10, Khóa IX tiếp tục
phát triển: “Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế trung tâm, xây
dựng, chỉnh đốn đảng then chốt với không ngừng nâng cao văn hoá - nền tảng
tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ cả ba lĩnh vực trên chính là điều
kiện quyết định để bảo đảm cho sự phát triển toàn diện bền vững của đất nước”.
N vậy, xuyên suốtc quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của văn hóa
trong sự nghiệp cách mạng có thể khái quát mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với
phát triển văn hóa là:
- Văn hóa động lực của phát triển. Văn hóa với cách sức mạnh mềm -
sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của một dân tộc, đóng vai trò to lớn thúc đẩy
sự phát triển của cả dân tộc nói chung và của nền kinh tế nói riêng.
- Văn hóa mục tiêu của phát triển kinh tế - hội. Đối với Việt Nam, mục
đích tối cao của phát triển kinh tế - xã hội nhằm phục vụ công cuộc cách mạng
Luận văn Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Mác Lê Nin - Người đăng: Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn Mác Lê Nin 9 10 600