Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn marketing

Được đăng lên bởi ngoctan_bcvt
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3618 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Khoa Marketing Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu.

 !"#$!%#&
'()*%#+,*'-&./&012&34
.03567&,%0%$-%8#
9-%:;0'!<&=.+*!(
>?-,&+8<()
*!<'!0@@/0+;
&@4.-A -!
'!(B!C+;%9D/-&+,-<+&
'E+7A -!'!9C:F&
:;!'!(
A#!36+A 7+;+&'E
/77/6+-"FG7&(7!
%#!959%;E6<9A G7&
%+'!<&H'E+#-!%EI
%,(
>6-,-4%IJ8-K!/#A 
;LMNOMNP,A %:QRChÝnh s¸ch xóc
tiÕn hçn hîp cho s¶n phÈm níc kho¸ng Vital cña c«ng ty SXKDXNK
B×nh Minh t¹i c¸c tØnh phÝa b¾cS%I9<&(
#'ID%Q
>JTQB=-"FG7&!7A 
;(
>JTTQB/!/#"FG7&9-&U%V
!+W;LMNOMNP,A(
1
Luận văn marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn marketing - Người đăng: ngoctan_bcvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Luận văn marketing 9 10 934