Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà tây

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2974 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu
Kể từ khi có Luật hợp tác xã mới (1/1/1997), kinh tế tập thể mà nòng
cốt là HTX kiểu mới phát triển dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong
các ngành các lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn, đã đáp ứng một
phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, góp phần
quan trọng vào quá trình phát triển đất nước.
Tuy nhiên hiện nay kinh tế HTX đặc biệt là các HTX trong nông nghiệp
còn nhiều mặt yếu kém, năng lực nội tại hạn chế, số HTX làm ăn có hiệu quả
còn ít, lợi ích đem lại cho các thành viên chưa nhiều. Những hạn chế, yếu kém
đó có thể do trình độ phát triển thấp của lực lượng sản xuất nhưng quan trọng
hom là do những thiếu sót kuyết điểm của các cấp uỷ Đảng và Chính quyền từ
Trung ương đến địa phương: nhận thức về vị trí ,vai trò tất yếu khách quan của
Kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế HTX chưa thống nhất,việc tuyên truyền
chính sách của Đảng và Nhà nước, giải thích mô hình HTX kiểu mới chưa được
quan tâm đúng mức, bộ máy quản lý của Nhà nước đối với các HTX hầu như
không còn; Nhà nước vừa lúng túng vừa buông lỏng ừong tổ chức chỉ đạo, chưa
làm tốt việc tổ chức thi hành luật HTX, chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho HTX; chưa huy động
được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển các
HTX. Tâm lý hoài nghi, mặc cảm với mô hình HTX kiểu cũ ừong xã hội còn
phổ biến.
Nghị quyết Đảng IX đã xác định “ Kinh tế tập thể phát triển với nhiều
hình thức đa dạng trong đó nòng cốt là các HTX” Kinh tế Nhà nước cùng với
kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền Kinh tế quốc
dân. Các HTX nông nghiệp trước hết tập trung làm các dịch vụ đầu vào ,đầu ra
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ thành viên, từng bước mở
rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh tổng hợp.MỞ rộng các hình thức liên
doanh liên kết kinh tế giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thảnh phàn
kinh tế, nhất là doanh nghiệp Nhà nước. Khi HTX phát triển đến trình độ cao
hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của HTX, các liên hiệp HTX.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề phát triển các HTX trong
kinh tế nông thôn nói riêng và trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng ho á
nói chung, em đã chọn đề tài nghiên cứu 1 à.”Một số giải pháp phát triển hợp
tác xã nông nghiệp ở tình Hà tây”.
Đe tài được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của Cô
Giáo Vũ Thị Minh. Do thời gian và trình độ nghiên cứu có hạn nên đề tài của
em còn nhiều thiếu sót v...
1
Lời mở đầu
Kể từ khi Luật hợp tác mới (1/1/1997), kinh tế tập thể nòng
cốt HTX kiểu mới phát triển dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong
các ngành các lĩnh vực, nhất trong nông nghiệp, nông thôn, đã đáp ứng một
phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, góp phần
quan trọng vào quá trình phát triển đất nước.
Tuy nhiên hiện nay kinh tế HTX đặc biệt các HTX trong nông nghiệp
còn nhiều mặt yếu kém, năng lực nội tại hạn chế, số HTX làm ăn hiệu quả
còn ít, lợi ích đem lại cho các thành viên chưa nhiều. Những hạn chế, yếu kém
đó thể do trình độ phát triển thấp của lực lượng sản xuất nhưng quan trọng
hom do những thiếu sót kuyết điểm của các cấp uỷ Đảng Chính quyền từ
Trung ương đến địa phương: nhận thức về vị trí ,vai trò tất yếu khách quan của
Kinh tế tập thể nòng cốt kinh tế HTX chưa thống nhất,việc tuyên truyền
chính sách của Đảng và Nhà nước, giải thích mô hình HTX kiểu mới chưa được
quan tâm đúng mức, bộ máy quản của Nhà nước đối với các HTX hầu như
không còn; Nhà nước vừa lúng túng vừa buông lỏng ừong tổ chức chỉ đạo, chưa
làm tốt việc tổ chức thi hành luật HTX, chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho HTX; chưa huy động
được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển c
HTX. Tâm hoài nghi, mặc cảm với hình HTX kiểu ừong hội còn
phổ biến.
Nghị quyết Đảng IX đã xác định Kinh tế tập thể phát triển với nhiều
hình thức đa dạng trong đó nòng cốt các HTX” Kinh tế Nhà nước cùng với
kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền Kinh tế quốc
dân. Các HTX nông nghiệp trước hết tập trung làm các dịch vụ đầu vào ,đầu ra
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ thành viên, từng bước mở
rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh tổng hợp.MỞ rộng các hình thức liên
doanh liên kết kinh tế giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thảnh phàn
kinh tế, nhất doanh nghiệp Nhà nước. Khi HTX phát triển đến trình độ cao
hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của HTX, các liên hiệp HTX.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề phát triển các HTX trong
kinh tế nông thôn nói riêng trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng ho á
nói chung, em đã chọn đề tài nghiên cứu 1 à.”Một số giải pháp phát triển hợp
tác xã nông nghiệp ở tình Hà tây”.
Đe tài được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình chu đáo của
Giáo Thị Minh. Do thời gian trình độ nghiên cứu hạn nên đề tài của
em còn nhiều thiếu sót hạn chế, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
của quý Thầy, Cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Luận văn Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà tây - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Luận văn Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà tây 9 10 787