Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn ngân hàng ngoại thương

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 1: Môû ñaàu
CHÖÔNG 1
MÔÛ ÑAÀU
1.1 LYÙ DO HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI
Chuùng ta ñeàu bieát raèng tieàn teä vöøa laø söï khôûi ñaàu cuõng laø keát thuùc cuûa caùc hoaït
ñoäng kinh teá, tuy nhieân beân caïnh phöông thöùc thanh toaùn duøng tieàn maët coøn coù
phöông thöùc thanh toaùn khoâng giuùp tieàn maët nhö seùc, theû thanh toaùn... Phöông thöùc
thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët theå hieän öu ñieåm cuûa noù hôn phöông thöùc thanh
toaùn söû duïng tieàn maët trong vieäc tieát kieäm chi phí in aán, phaùt haønh, baûo quaûn ..
quan troïng nhaát laø taäp trung nguoàn voán nhaøn roãi cho neàn kinh teá, giuùp quay voøng
voán nhanh hôn vaø moät s caùc lôïi ích khaùc cuûa phöông thöùc naøy, giuùp ñem laïi hieäu
quaû cho neàn kinh teá.
ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån treân theá giôùi, th thanh toaùn raát phbieán vaø thoâng duïng ñoái
vôùi ngöôøi daân trong sinh hoaït haèng ngaøy. ÔÛ nöôùc ta hieän nay, soá löôïng caùc ngaân
haøng tham gia vaøo thò tröôøng phaùt haønh theû ngaøy caøng nhieàu, bao goàm caùc ngaân
haøng quoác doanh, thöông maïi coå phaàn cuõng nhö caùc ngaân haøng lieân doanh, chi
nhaùnh nöôùc ngoaøi…, nhö ngaân haøng Ngoaïi thöông - Vietcombank (VCB), ngaân haøng
Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân (Agribank), ngaân haøng Chaâu (ACB), ngaân
haøng Ñoâng AÙ, ngaân haøng ANZ…Thò tröôøng theû thanh toaùn ngaøy caøng soâi ñoäng do söï
caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau. Cuï theå nhö söï xuaát hieän cuûa caùc lieân keát
tay ñoâi, tay ba trong lónh vöïc theû (Phöông Nam, Saøi goøn thöông tín - Sacombank vaø
ANZ) vaø ñaëc bieät laø söï hình thaønh coâng ty cphaàn chuyeån maïch quoác gia Banket
bao goàm söï lieân keát cuûa 3 ngaân haøng thöông maïi quoác doanh (Coâng thöông -
Incombank, Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân vaø ngaân haøng Ñaàu tö), 4 ngaân
haøng thöông maïi c phaàn (Sacombank, ACB, Ñoângvaø Nam AÙ) vaø coâng ty Ñieän
toaùn vaø truyeàn döõ lieäu (VDC).
1
Luận văn ngân hàng ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn ngân hàng ngoại thương - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Luận văn ngân hàng ngoại thương 9 10 618