Ktl-icon-tai-lieu

luận văn ngành tự động hóa nghiên cứu phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGHÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA

NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP
ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

DƯƠNG VÂN HƯƠNG

THÁI NGUYÊN 2009

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

-----------o0o-----------

LUẬN VĂN CAO HỌC
NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

HỌC VIÊN

TS. VÕ QUANG VINH

Dương Vân Hương

THÁI NGUYÊN 2009

Luận văn tốt nghiệp

1

MỤC LỤC
Mục lục 1………………………………………………………………………………………
Danh mục hình vẽ và đồ thị ……………………………………

……………………………. 1

…………………………………………………. 4

Lời nói đầu ………………………………………………………………………

…………………………… …………….7

Chương một : Tổng quan về hệ điều khiển chuyển động ………………………………….….10
1.1 Sơ lược về hệ điều khiển chuyển động ………………………………………………………….10
1.2 Các tính chất của hệ điều khiển chuyển động phi tuyến .…………………………..….11
1.3 Các phương pháp điều khiển chuyển động đã được nghiên cứu
nhằm nâng cao chất lượng điều khiển bám chính xác .……………………….….….12
1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược .…………………………..….….….12
1.3.2 Phương pháp điều khiển động lực học ngược thích nghi .…………………....14
1.3.3 Phương pháp điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu………...........................17
1.3.4 Phương pháp điều khiển thích nghi gián tiếp và trực tiếp …………… ..…….18
1.3.5 Phương pháp điều khiển thích nghi theo sai lệch …………………………………21
1.3.6 Phương pháp điều khiển trượt (Sliding Mode Control) …………………… …21
1.3.7 Phương pháp điều khiển mờ ………………………………………………………………….22
1.3.7.1 Lý thuyết điều khiển mờ ……………………………………………………………. 22
1.3.7.2 Định nghĩa tập mờ ……………………………………………………………………… 22
1.3.7.3 Các phép toán trên tập mờ

…………………………………………………………

23

1.3.7.4 Các luật mờ ………………………………………………………………………………… 24
1.3.7.5 Bộ điều khiển mờ

………………………………………………………………………

24

1.3.8 Điều khiển mờ trượt ……………………………………………………………………………. 26
1.4 Kết luận và lựa chọn phương pháp điều khiển …………………………………………….. 26
1.5 Nguyên lý điều khiển trượt …………………………………………………………………………… 27
1.6 Kết luận chương 1 ………………………………………………………………………………………… 34
1.6.1 Cơ sở lựa chọn và mục tiêu của đề tài ……………………………………………….. 34
1.6.2 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………. 34

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLuận văn tốt nghiệp

2

1.6.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

…………………………………………...

34

Chương hai : Phư...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC K THUẬTNG NGHIỆP
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGHÀNH: T ĐỘNG HÓA
NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP
ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG
DƯƠNG VÂN HƯƠNG
THÁI NGUYÊN 2009
luận văn ngành tự động hóa nghiên cứu phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn ngành tự động hóa nghiên cứu phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
luận văn ngành tự động hóa nghiên cứu phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động 9 10 149