Ktl-icon-tai-lieu

luận văn nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi phanthua
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhân loại hiện đã và đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cấp bách
mang tính toàn cầu. Một trong số đó là vấn đề môi trường sống. Những tình
trạng đáng báo động như nạn cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi
trường sống, suy giảm tính đa dạng sinh học và mất cân bằng sinh thái …đang
đe dọa trực tiếp sự tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người. Ô
nhiễm môi trường trên khắp địa cầu cùng đồng hành với sự phát triển kinh tế.
Sản xuất không ngừng phát triển tăng trưởng nhanh trong khi phải chú ý đến
việc giữ gìn hành tinh này để bàn giao cho thế hệ sau, bảo đảm một lợi ích cần
thiết và sự phát triển bền vững của mọi thế hệ. Đó cũng chính là thông điệp
chung cho tất cả mọi người trên thế giới.
Điều đó khó có thể làm được khi mà vấn đề môi trường và giáo dục môi
trường trong xã hội, khi người dân nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng,
chưa nhận thức được vấn đề môi trường và giáo dục môi trường một cách đầy
đủ và thường xuyên.
Trong các văn bản luật cũng như các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,
chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Đảng và nhà nước ta
đều nhận thức sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam là sự nghiệp chung của
toàn dân tộc. Thiếu sự tham gia của toàn dân thì sự nghiệp bảo vệ mội trường
không thể thành công. Đảng và Nhà nước ta đang tìm mọi biện pháp để tăng
cường vai trò của toàn dân đối với việc bảo vệ môi trường trong bối cảnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc bảo vệ môi trường ở nước ta chưa thể
đáp ứng theo nhu cầu của quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, do quá
trình tăng triển kinh tế, xu hướng đô thị hóa, các công ty, xí nghiệp, nhà máy
mọc lên khắp nơi đã trực tiếp làm ô nhiễm môi trường càng thêm trầm trọng,
nguyên nhân chủ yếu là từ việc thiếu nhận thức của người dân hoặc họ không
hiểu về kiến thức về môi trường.

2

Trong những năm qua, việc giáo dục ý thức môi trường cho người dân và
đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Tháp nói chung ở huyện Tam Nông nói riêng đã
và đang được tiến hành bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên thông tin
đại chúng hiện, đang gặp hái được hiệu quả, thu hút sự quan tâm của nhân dân
và đoàn viên thanh niên về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.
Những hình thức trên còn mang tính thời vụ, không liên tục, chưa đi vào
chiều sâu, thiếu trọng tâm, thiếu trọng điểm.
Vấn đề môi trường ở huyện Tam Nông chủ yếu là do các khu vực chợ,
cụm công nghiệp, cụm tuyến dân cư, tình trạng ao tù, nước đọng rác ...
1
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhân loại hiện đã đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cấp ch
mang tính toàn cầu. Một trong số đó vấn đề môi trường sống. Những tình
trạng đáng báo động n nạn cạn kiệt i nguyên thiên nhiên, ô nhiễm i
trường sống, suy giảm tính đa dạng sinh học mất cân bằng sinh thái …đang
đe dọa trực tiếp sự tồn tại, phát triển của con người xã hội loài người. Ô
nhiễm môi trường trên khắp địa cầu ng đồng hành với sự phát triển kinh tế.
Sản xuất không ngừng phát triển tăng trưởng nhanh trong khi phải chú ý đến
việc giữ gìn hành tinh này để bàn giao cho thế hệ sau, bảo đảm một lợi ích cần
thiết sự phát triển bền vững của mọi thế hệ. Đó cũng chính thông điệp
chung cho tất cả mọi người trên thế giới.
Điều đó khó có thể làm được khi vấn đ i trường giáo dục môi
trường trong hội, khi người dân nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng,
chưa nhận thức được vấn đề môi trường giáo dục i trường một cách đầy
đủ và thường xuyên.
Trong các văn bản luật cũng như các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,
chính sách bảo v môi trường và phát triển bền vững của Đảng nhà nước ta
đều nhận thức snghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam snghiệp chung của
toàn dân tộc. Thiếu s tham gia của toàn dân thì sự nghiệp bảo vệ mội trường
không thể thành công. Đảng và Nhà nước ta đang tìm mọi biện pháp để tăng
cường vai trò của toàn dân đối với việc bảo vệ môi trường trong bối cảnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc bảo vệ môi trường ớc ta chưa thể
đáp ng theo nhu cầu của quá trình phát triển kinh tế, hội. Hiện nay, do quá
trình tăng triển kinh tế, xu hướng đô thị hóa, các công ty, nghiệp, nhà máy
mọc lên khắp nơi đã trực tiếp làm ô nhiễm môi trường càng thêm trầm trọng,
nguyên nhân chủ yếu từ việc thiếu nhận thức của người dân hoặc họ không
hiểu về kiến thức về môi trường.
luận văn nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn nghiên cứu khoa học - Người đăng: phanthua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
luận văn nghiên cứu khoa học 9 10 884