Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS

Được đăng lên bởi tranthikimdung675
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Trường Đại học Kinh tế - Luật

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 3
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................ 4
1/ Đặt vấn đề............................................................................................................... 4
2/ Tổng quan tình hình nghiên cứu..................................................................................... 4
3/ Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................... 5
4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................................6
5/ Phương pháp nghiên cứu............................................................................................. 6
6/ Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài.................................................................6
7/ Bố cục của đề tài tiểu luận............................................................................................ 7
1.

NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS..............8
1.1.

2.

Khái niệm về Logistics, dịch vụ Logistics................................................................8

1.1.1.

Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Logistics.....................................8

1.1.2.

Khái niệm về Logistics, dịch vụ Logistics..........................................................8

1.1.3.

Phân loại Logistics..................................................................................... 11

1.1.4.

Đặc điểm của ngành dịch vụ Logistics............................................................12

1.1.5.

Vai trò của ngành dịch vụ Logistics...............................................................14

1.2.

Đánh giá trình độ phát triển của hệ thống logistics của Việt Nam hiện nay..................15

1.3.

Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics.............16

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Ở VIỆT NAM....19
2.1.

Chế độ pháp lý về kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam.....................................19

2.1.1.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics............................................
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Trường Đại học Kinh tế - Luật
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................4
1/ Đặt vấn đề............................................................................................................... 4
2/ Tổng quan tình hình nghiên cứu.....................................................................................4
3/ Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................5
4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................................6
5/ Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................6
6/ Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài.................................................................6
7/ Bố cục của đề tài tiểu luận............................................................................................7
1. NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS..............8
1.1. Khái niệm về Logistics, dịch vụ Logistics................................................................8
1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Logistics.....................................8
1.1.2. Khái niệm về Logistics, dịch vụ Logistics..........................................................8
1.1.3. Phân loại Logistics.....................................................................................11
1.1.4. Đặc điểm của ngành dịch vụ Logistics............................................................12
1.1.5. Vai trò của ngành dịch vụ Logistics...............................................................14
1.2. Đánh giá trình độ phát triển của hệ thống logistics của Việt Nam hiện nay..................15
1.3. Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics.............16
2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Ở VIỆT NAM....19
2.1. Chế độ pháp lý về kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam.....................................19
2.1.1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics..........................................................19
2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ Logistics....................20
2.2.3. Hợp đồng dịch vụ logistics...........................................................................21
Page 1
LUẬN VĂN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS - Người đăng: tranthikimdung675
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
LUẬN VĂN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS 9 10 506