Ktl-icon-tai-lieu

luận văn PHD đánh giá NLKH

Được đăng lên bởi utnham
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Hiện nay ở Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung đang
phải đối mặt với mâu thuẫn gay gắt là đáp ứng nhu cầu về lương thực - thực
phẩm cho người dân miền núi đồng thời phải giữ gìn môi trường đảm bảo tính
bền vững ổn định sản xuất. Phương thức canh tác Nông lâm kết hợp (NLKH) là
một hướng giải quyết hiệu quả mâu thuẫn trên, đảm bảo an ninh lương thực
miền núi đồng thời sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Võ Nhai là một huyện vùng núi cao của tỉnh Thái Nguyên có địa hình phức
tạp chủ yếu là núi đá vôi, núi đất và thung lũng đan xen nhau, thuận lợi cho phát
triển sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên sản xuất (SX) theo phương thức
nNLKH trên địa bàn huyện hiện vẫn còn manh mún, vì vậy mà năng suất cây
trồng, vật nuôi nhìn chung còn thấp nên hiờu quả kinh tế chưa cao.
Để giúp người dân địa phương có những giải pháp phát triển SX Nông lâm
nghiệp nói chung và NLKH nói riêng theo hướng sử dụng tài nguyên lâu bền và
hiệu quả chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
"Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống Nông lâm kết hợp tại huyện Võ
Nhai tỉnh Thái Nguyên".
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống NLKH điển hình, góp phần phát
triển canh tác NLKH bền vững trên đất dốc, nâng cao đời sống người dân và bảo
vệ môi trường sinh thái vùng trung du, miền núi nói chung và huyện Võ Nhai Thái Nguyên nói riêng.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
- Đối tượng nghiên cứu là các hệ thống NLKH chính, các phương thức sản
xuất NLKH phổ biến đang được người dân địa phương huyện Võ Nhai tỉnh Thái
Nguyên áp dụng.
4. Ý NGHĨA VÀ ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI
*Ý nghĩa khoa học
- Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung cơ sở cho việc qui hoạch phát
triển kinh tế vùng trung du Bắc bộ nói chung và Huyện Võ Nhai nói riêng.
- Làm phong phú thêm những kiến thức về các hệ thống sử dụng đất đồi núi
theo hướng NLKH đối với phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn miền núi.

2

*Ý nghĩa thực tiễn
Các giải pháp mà đề tài đưa ra sẽ được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất để
góp phần phát triển các hệ thống NLKH theo hướng sử dụng đất bền vững, cho
hiệu quả kinh tế cao, ổn định đời sống người dân vùng nông thôn miền núi.
* Điểm mới của đề tài
- Là công trình nghiên cứu tương đối đầy đủ, hệ thống về NLKH cho một
huyện cụ thể.
- Định lượng được giá trị hiệu quả của 6 hệ thống (HT) NLKH điển hình
cho 3 vùng sinh thái của huyện Võ Nhai mà trước đây trong vùng nghiên cứu
chưa có: hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.
- Đề xuất được một số HT NL...
1
M ĐU
1. Đặt vn đ
Hin nay Vit Nam nói riêng và các nưc đang phát trin i chung đang
phi đi mt vi u thun gay gt là đáp ng nhu cu v lương thc - thc
phm cho ngưi dân min i đồng thi phi gi gìn môi trưng đảm bo tính
bn vng n định sn xut. Phương thc canh c ng m kết hp (NLKH)
mt hưng gii quyết hiu qu u thun trên, đảm bo an ninh lương thc
min núi đng thi s dng bn vng các ngun tài nguyên thiên nhiên.
Võ Nhai là mt huyn vùng núi cao ca tnh Thái Nguyên có đa hình phc
tp ch yếu là núi đá vôi, núi đt và thung lũng đan xen nhau, thun li cho pt
trin sn xut nôngm nghip. Tuy nhiên sn xut (SX) theo phương thc
nNLKH trên địa n huyn hin vn n manh n, vy năng sut cây
trng, vt nuôi nhìn chung còn thp nên hiu qu kinh tế chưa cao.
Đ giúp ngưi dân đa phương có nhng gii pháp phát trin SX Nông lâm
nghip nói chung và NLKH nói riêng theo hưng s dng tài ngun lâu bn
hiu qu chúng tôi tiến hành nghiên cu đ tài:
"Đánh giá hiu qu ca mt s h thng Nông lâm kết hp ti huyn
Nhai tnh Ti Nguyên".
2. MC TIÊU CA Đ TÀI
Đánh giá hiu qu ca mt s h thng NLKH đin hình, góp phn phát
trin canh tác NLKH bn vng trên đt dc, nâng cao đi sng ngưi dân và bo
v i trưng sinh thái vùng trung du, min núi nói chung huyn Võ Nhai -
Thái Ngun nói riêng.
3. ĐỐI TƯNG NGHIÊN CU CA Đ TÀI
- Đi tưng nghiên cu c h thng NLKH chính, các phương thc sn
xut NLKH ph biến đang đưc ngưi dân đa phương huyn Nhai tnh Thái
Ngun áp dng.
4. Ý NGHĨA VÀ ĐIM MI CA Đ TÀI
*Ý nghĩa khoa hc
- Kết qu nghiên cu ca lun án b sung cơ s cho vic qui hoch phát
trin kinh tế vùng trung du Bc b nói chung và Huyn Võ Nhai nói rng.
- Làm phong phú thêm nhng kiến thc v c h thng s dng đt đi núi
theo hưng NLKH đối vi phát trin sn xut nông nghip nông thôn min núi.
luận văn PHD đánh giá NLKH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn PHD đánh giá NLKH - Người đăng: utnham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
luận văn PHD đánh giá NLKH 9 10 319