Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Bá Lâm
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI
QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chuyên ngành : Kinh tế phát triển
Mã số

: 60.31.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ BẢO

Đà Nẵng- Năm 2015

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng
được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

MỤC LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ĐTXDCB

: Đầu tư xây dựng cơ bản

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KBNN

: Kho bạc nhà nước

KT-XH

: Kinh tế - xã hội

NS

: Ngân sách

NSNN

: Ngân sách nhà nước

THCS

: Trung học cơ sơ

UBND

: Ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đứng trước bối cảnh thế giới và trong nước những năm vừa qua trải qua
rất nhiều thách thức và khó khăn; tình hình kinh tế trong nước không mấy khả
quan như hàng loạt các tập đoàn, công ty nhà nước làm ăn thất thoát, lãng phi
tiền của của nhân dân, tỷ lệ lạm phát cao, hệ thống ngân hàng rơi vào tỉnh
cảnh khốn khó trong công tác thu nợ, một số Ngân hàng tìm giải pháp sát
nhâp. Đứng trước những khó khăn đó Nhà nước ta đưa ra một số giải pháp
Điều hành của Chinh phủ như “Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về
những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,
bảo đảm an sinh xã hội”,giảm đầu tư công, tiết kiệm chi tiêu, hạn chế mua
sắm công và đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm kiềm chế lạm phát nhằm từng
bước đưa nền kinh tế nước ta ổn định và phát triển. Trước tình hình đó hàng
loạt các vấn đề được đặt ra trong công tác quản lý như quản lý về nhân lực,
quản lý tài nguyên, quản lý giá cả, quản lý thị trường, quản lý về đầu tư xây
dựng cơ bản.., trong đó công tác quản lý chi NSNN nói chung và ngân sách
quận Hải Châu nói riêng đang đặt ra rất gay gắt. Hơn nữa, quản lý thực hiện
chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận cũng còn không it hạn chế như công
tác xây dựng dự toán chưa sát thực hiện nhiệm vụ, điều hành dự toán còn
nhiều bất cập, công tác kiểm soát chi chưa hiệu quả, công tác thanh kiểm tra
còn mang tinh hình thức, chưa tạo tinh chủ động cho đơn vị sử dụng, công ...




!
"#$%&&'(&" )*+&",-."/,,0+1&
2345 )6789:87;
<=>*?
'@A+"@B&'CD&E"FG"HI)8JK
(L&'MNOP7:;
Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển - Người đăng: Bá Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển 9 10 190