Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sĩ kinh tếvề hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất điều hòa trên địa bàn Hà Nội

Được đăng lên bởi Giang Hương Bùi
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 8566 lần   |   Lượt tải: 28 lần
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................7
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................................i

1.1. Khái quát chung về kế toán quản trị.....................................................................ii
1.1.1. Bản chất và mục đích của kế toán quản trị.................................................ii
1.1.2. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính..........................................ii
1.1.3. Nội dung cơ bản của kế toán quản trị doanh nghiệp.................................iii
1.1.4. Ý nghĩa của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong các doanh nghiệp sản xuất..........................................................................iv
1.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí, giá thành trong doanh nghiệp sản xuất............iv
1.2.1. Xác định các trung tâm chi phí..................................................................iv
1.2.2. Phân loại chi phí, giá thành ở doanh nghiệp............................................iv
1.2.3.4. Phương pháp tính giá thành..................................................................viii
1.2.4. Lập dự toán chi phí sản xuất......................................................................ix
1.2.4.2. Dự toán chi phí sản xuất trong tổng dự toán..........................................ix
1.2.6. Phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh...........................................x
CHƯƠNG 2.........................................................................................................................xi
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH ..........................xi
SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐIỀU HOÀ ....................xi
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI..................................................................................................xi

2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trong các
doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn Hà Nội.................................................xi

2

2.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.................................................xi
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ.............................................xi
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.....................................
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................7
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................................i
1.1. Khái quát chung v kế toán qun tr.....................................................................ii
1.1.1. Bản chất và mục đích của kế toán quản trị.................................................ii
1.1.2. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính..........................................ii
1.1.3. Nội dung cơ bản của kế toán quản trị doanh nghiệp.................................iii
1.1.4. Ý nghĩa của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong các doanh nghiệp sản xuất..........................................................................iv
1.2. Ni dung kế toán qun tr chi phí, giá thành trong doanh nghip sn xut............iv
1.2.1. Xác định các trung tâm chi phí..................................................................iv
1.2.2. Phân loại chi phí, giá thành ở doanh nghiệp............................................iv
1.2.3.4. Phương pháp tính giá thành..................................................................viii
1.2.4. Lập dự toán chi phí sản xuất......................................................................ix
1.2.4.2. Dự toán chi phí sản xuất trong tổng dự toán..........................................ix
1.2.6. Phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh...........................................x
CHƯƠNG 2.........................................................................................................................xi
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH ..........................xi
SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐIỀU HOÀ ....................xi
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI..................................................................................................xi
2.1. Đặc đim tổ chức hot động sn xut kinh doanh t chc qun trong c
doanh nghip sn xut điu hoà trên đa bàn Hà Ni.................................................xi
Luận văn thạc sĩ kinh tếvề hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất điều hòa trên địa bàn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sĩ kinh tếvề hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất điều hòa trên địa bàn Hà Nội - Người đăng: Giang Hương Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Luận văn thạc sĩ kinh tếvề hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất điều hòa trên địa bàn Hà Nội 9 10 594