Ktl-icon-tai-lieu

luận văn thạc sĩ : phòng ngừa và khắc phục tình trạng lạm dụng lao động trẻ em ở việt nam hiện nay

Được đăng lên bởi Hằng Thu Nguyễn
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

PHÒNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC
TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI – 2010

2

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

PHÒNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC
TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số:

60 34 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người hướng dẫn khoa học:

HÀ NỘI – 2010

TS. TRỊNH THỊ ÁI HOA

3

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong Luận
văn là trung thực. Những kết luận khoa học của Luận văn chưa từng được ai công
bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

4

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.............................................................................................................................................................................5
CHƯƠNG 1......................................................................................................................................................................11
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ PHÒNG NGỪA, KHẮC PHỤC
LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM.............................................................................................................................11
1.1. NHẬN THỨC VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM...........................11
1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG
LAO ĐỘNG TRẺ EM............................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÒNG NGỪA, KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG LAO
ĐỘNG TRẺ EM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM...........................................................................34
CHƯƠNG 2......................................................................................................................................................................40
THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM Ở
VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.....................................................................................................................40
2.1. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM Ở VIỆT NAM.....40
2.2. THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ
EM Ở VIỆT NAM.....................................................................................
1
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
PHÒNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC
TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
HÀ NỘI – 2010
luận văn thạc sĩ : phòng ngừa và khắc phục tình trạng lạm dụng lao động trẻ em ở việt nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn thạc sĩ : phòng ngừa và khắc phục tình trạng lạm dụng lao động trẻ em ở việt nam hiện nay - Người đăng: Hằng Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
luận văn thạc sĩ : phòng ngừa và khắc phục tình trạng lạm dụng lao động trẻ em ở việt nam hiện nay 9 10 694