Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----------------------------------

ĐINH THỊ THUÝ QUỲNH

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG BÀI
TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁI NGUYÊN - 2008

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----------------------------------

ĐINH THỊ THUÝ QUỲNH

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG BÀI
TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60.48.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS – TS ĐẶNG QUANG Á

THÁI NGUYÊN - 2008

MỤC LỤC
1
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH

4

LỜI NÓI ĐẦU

6

TỔNG QUAN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO............................

8

1.1. Giới thiệu mạng nơron..........................................................

8

1.1.1. Những kiến trúc tính toán.............................................

8

1.1.2. Lịch sử phát triển của mạng nơron...............................

9

1.1.3. Nơron sinh học..............................................................

11

1.1.4. Nơron nhân tạo..............................................................

12

1.1.5. Mạng nơron nhân tạo....................................................

14

1.1.6. Tiếp cận nơron trong tính toán......................................

18

1.2. Phạm vi ứng dụng của mạng nơron....................................

22

1.2.1. Những bài toán thích hợp..............................................

22

1.2.2. Các lĩnh vực ứng dụng của mạng nơron.......................

24

1.2.3. Ƣu nhƣợc điểm của mạng nơron..................................

25

1.3. Mạng Hopfield.......................................................................

26

1.3.1. Mạng Hopfield rời rạc...................................................

28

1.3.2. Mạng Hopfiel liên tục...................................................

28

1.4. Mạng nơron trong kỹ thuật robot.......................................

29

1.5. Nhận xét.................................................................................

30

CHƢƠNG 2 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT............

32

2.1. Giới thiệu robot nhân tạo.....................................................

32

2.1.1. Tổng quan.....................................................................

32

2.1.2. Giải pháp thiết kế..........................................................

33

2.2. Bài toán lập lộ trình..............................................................

34

CHƢƠNG 1

1
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyê...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----------------------------------
ĐINH THỊ THUÝ QUỲNH
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG BÀI
TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THÁI NGUYÊN - 2008
Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot.pdf 9 10 467