Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sĩ Vật lý

Được đăng lên bởi Đức Thắng Stevie
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn Thạc sĩ Vật lý

Hoàng Quốc Hoàn

M ỤC L ỤC

MỞ ĐẦU

1

NỘI DUNG
Chương 1: Tổng quan ....................................................................................4
1.1. Hệ mất trật tự..........................................................................................4
1.2. Lý thuyết khuếch tán mức nguyên tử.....................................................9
1.2.1. Các định luật khuếch tán...............................................................9
1.2.1.1. Định luật Fick 1....................................................................9
1.2.1.2. Định luật Fick 2..................................................................10
1.2.2. Quy luật Arrhenius......................................................................11
1.2.3. Chế độ đi bộ ngẫu nhiên của nguyên tử......................................11
1.2.4. Mối quan hệ Einstein-Smoluchowski.........................................13
1.3. Quá trình khuếch tán............................................................................16
1.3.1. Cơ chế khuếch tán xen kẽ............................................................16
1.3.2. Cơ chế khuếch tán tập thể...........................................................17
1.3.3. Cơ chế khuếch tán vacancy (nút khuyết)....................................17
1.4. Mô phỏng quá trình khuếch tán............................................................18
1.4.1. Cơ chế khuếch tán xen kẽ............................................................18
1.4.2. Cơ chế khuếch tán tập thể...........................................................21
1.4.3. Cơ chế khuếch tán vacancy.........................................................24
1.5. Mô phỏng khuếch tán trong lưới mất trật tự........................................26
1.5.1. Các đặc trưng của vật liệu vô định hình......................................26
1.5.2. Mô phỏng khuếch tán trong lưới mất trật tự...............................27

Luận văn Thạc sĩ Vật lý

Hoàng Quốc Hoàn

Chương 2: Phương pháp mô phỏng ............................................................31
2.1. Mô phỏng hệ mất trật tự.......................................................................33
2.2. Mô phỏng khuếch tán trong lưới lập phương mất trật tự.....................38
2.2.1. Thuật toán mô phỏng ..................................................................38
2.2.2. Chương trình mô phỏng .............................................................43
2.2.2.1. Chương trình nlvitri.c ...........
Luận văn Thạc sĩ Vật lý Hoàng Quốc Hoàn
M ỤC L ỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG
Chương 1: Tổng quan ....................................................................................4
1.1. Hệ mất trật tự..........................................................................................4
1.2. Lý thuyết khuếch tán mức nguyên tử.....................................................9
1.2.1. Các định luật khuếch tán...............................................................9
1.2.1.1. Định luật Fick 1....................................................................9
1.2.1.2. Định luật Fick 2..................................................................10
1.2.2. Quy luật Arrhenius......................................................................11
1.2.3. Chế độ đi bộ ngẫu nhiên của nguyên tử......................................11
1.2.4. Mối quan hệ Einstein-Smoluchowski.........................................13
1.3. Quá trình khuếch tán............................................................................16
1.3.1. Cơ chế khuếch tán xen kẽ............................................................16
1.3.2. Cơ chế khuếch tán tập thể...........................................................17
1.3.3. Cơ chế khuếch tán vacancy (nút khuyết)....................................17
1.4. Mô phỏng quá trình khuếch tán............................................................18
1.4.1. Cơ chế khuếch tán xen kẽ............................................................18
1.4.2. Cơ chế khuếch tán tập thể...........................................................21
1.4.3. Cơ chế khuếch tán vacancy.........................................................24
1.5. Mô phỏng khuếch tán trong lưới mất trật tự........................................26
1.5.1. Các đặc trưng của vật liệu vô định hình......................................26
1.5.2. Mô phỏng khuếch tán trong lưới mất trật tự...............................27
Luận văn Thạc sĩ Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Thạc sĩ Vật lý - Người đăng: Đức Thắng Stevie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Luận văn Thạc sĩ Vật lý 9 10 340