Ktl-icon-tai-lieu

luận văn thạc sĩ

Được đăng lên bởi ducphu_842000
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 4380 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam đang trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự
thách thức của quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đặt ta thách thức phải có nguồn
nhân lực, người lao động có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực để đáp ứng yêu cầu
của xã hội trong giai đoạn mới. Vì vậy người lao động phải có khả năng thích ứng,
khả năng thu nhận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức của nhân loại vào điều
kiện hoàn cảnh thực tế, tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do đó
yêu cầu cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục là phải đổi mới phương pháp dạy học
phù hợp với yêu cầu cấp thiết của xã hội, trong đó bao gồm đổi mới mục tiêu, đổi
mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học.
Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định từ Nghị
Quyết Trung ương 4 khóa VII (1-1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (121996) và được thể chế hóa trong Luật Giáo dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005.
điều 2.4, Luật Giáo dục sửa đổi đã ghi “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính
tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; Bồi dưỡng cho người
học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”.
Đại hội Đảng lần thứ X cũng đã nêu: “Phát triển mạnh khoa học và công
nghệ, giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế tri thức”. Vì thế ngành
giáo dục cần phải đẩy mạnh đổi mới liên tục cho phù hợp với thực tiễn, để lực
lượng sản xuất không tụt hậu về kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp,
cần đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được những nhu cầu của thị
trường lao động, đặc biệt là năng lực hành động, tính năng động, sáng tạo, tính tự
lực và trách nhiệm cũng như năng lực cộng tác làm việc, năng lực giải quyết các
vấn đề phức hợp.
Công tác giáo dục và đào tạo đóng một vai trò then chốt trong việc trang bị
các kiến thức, kỹ năng và thái độ cho người lao động tương lai. Việc trang bị kiến

1

thức mới là cần thiết, nhưng cách thức tổ chức dạy như thế nào để người học lĩnh
hội được tri thức và cập nhật thông tin, từ đó họ có nhu cầu tìm kiếm thông tin mới,
có khả năng khai thác, thể hiện thông tin, rồi phục vụ cho nhu cầu của cá nhân, gia
đình và xã hội.
Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 về
đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã đề
cập đến vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp và qui trình đào tạo. Trong đó nêu
rõ “Triển ...
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam đang trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất c, sự
thách thức của quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đặt ta thách thức phải nguồn
nhân lực, người lao độngđủ phẩm chất đạo đức và năng lực để đáp ứng yêu cầu
củahội trong giai đoạn mới. vậy người lao động phải khả năng thích ứng,
khả năng thu nhận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức của nhân loại vào điều
kiện hoàn cảnh thực tế, tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của hội. Do đó
yêu cầu cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học
phù hp với yêu cầu cấp thiết của xã hội, trong đó bao gồm đổi mới mục tiêu, đổi
mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học.
Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định từ Nghị
Quyết Trung ương 4 khóa VII (1-1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12-
1996) được thể chế hóa trong Luật Giáo dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005.
điều 2.4, Luật Giáo dục sửa đổi đã ghi Phương pháp giáo dục phải phát huy tính
tích cực, tự giác, chủ động, duy sáng tạo của người học; Bồi dưỡng cho người
học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”.
Đại hội Đảng lần thứ X cũng đã nêu: Phát triển mạnh khoa học công
nghệ, giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phát triển kinh tế tri thức”. thế ngành
giáo dục cần phải đẩy mạnh đổi mới liên tục cho phù hợp với thực tiễn, để lực
lượng sản xuất không tụt hậu về kiến thức khoa học kthuật, kỹ năng nghề nghiệp,
cần đào tạo đội ngũ nhân lực khả năng đáp ứng được những nhu cầu của thị
trường lao động, đặc biệt năng lực hành động, tính năng động, sáng tạo, tính tự
lực trách nhiệm cũng như ng lực cộng tác làm việc, năng lực giải quyết các
vấn đề phức hợp.
Công tác giáo dục đào tạo đóng một vai trò then chốt trong việc trang bị
các kiến thức, kỹ năng thái độ cho người lao động tương lai. Việc trang bị kiến
1
luận văn thạc sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn thạc sĩ - Người đăng: ducphu_842000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
luận văn thạc sĩ 9 10 156