Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi ngocquangtran
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-1-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

LÂM QUANG TÚ

HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TẠI TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

Chuyên ngành: Kế toán
Mã số:
60.34.30

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng – Năm 2010

-2-

Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Công Phương

Phản biện 1: TS. Nguyễn Mạnh Toàn
Phản biện 2: TS. Nguyễn Phùng

Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27
tháng 9 năm 2010.

Có thể tìm hiểu Luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - học liệu, Đại học Đà Nẵng;
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

-3-

MỞ ĐẦU
1.

Tính cấp thiết của ñề tài
Cùng với quá trình phát triển kinh tế ñất nước các doanh nghiệp tại

Việt Nam ngày càng lớn mạnh về quy mô, mở rộng ñịa bàn hoạt ñộng
và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nên việc hình thành các
tổng công ty, các tập ñoàn kinh tế lớn ở Việt Nam hoạt ñộng theo mô
hình công ty mẹ - công ty con là một kết quả tất yếu.
Các tập ñoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước tổ chức hoạt ñộng
theo mô hình công ty mẹ - công ty con phải lập BCTC hợp nhất theo
quy ñịnh hiện hành. BCTC hợp nhất phản ánh toàn bộ tình hình tài
chính của các tổng công ty, các tập ñoàn kinh tế, lập BCTC hợp nhất
gồm nhiều công việc phức tạp.
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công
ty con nhưng cho ñến nay việc lập BCTC hợp nhất toàn Tổng công ty
còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty
chưa ñầy ñủ và thống nhất nên khi lập BCTC hợp nhất còn gặp rất
nhiều khó khăn. Với những hạn chế nêu trên nên BCTC hợp nhất của
Tổng công ty Khánh Việt chưa phản ánh ñúng, ñầy ñủ tình hình tài
chính của Tổng công ty trong năm tài chính.
Với những lý do trên học viên chọn ñề tài “Hợp nhất báo cáo tài
chính tại Tổng công ty Khánh Việt”.
2.

Mục ñích nghiên cứu
Dựa vào các hướng dẫn lập BCTC hợp nhất của Chuẩn mực kế

toán Việt Nam và các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực, Chế ñộ kế toán
Việt Nam và Chuẩn mực kế toán Quốc tế, tổ chức lập, hoàn chỉnh
phương pháp lập BCTC hợp nhất tại Tổng công ty Khánh Việt.
3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

-4-

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn ñề lý luận
và các hướng dẫn hiện hành về BCTC hợp nhất như: Tổ chức công tác
kế toán phục vụ lập BCTC hợp nhất, thực hiện các ñiều chỉnh và loại
trừ khi lập BCTC hợp nhất.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tại Tổng công ty Khánh Việt có
16 ñơn vị phụ thuộc; 6 côn...
-1-
LÂM QUANG TÚ
HP NHT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TI TNG CÔNG TY KHÁNH VIT
Chuyên ngành: Kế toán
Mã s: 60.34.30
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH
Đà Nng – Năm 2010
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sỹ - Người đăng: ngocquangtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Luận văn thạc sỹ 9 10 49