Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi thanhpht
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Trong hoạt động quản lý, kiểm tra, đánh giá vừa là biện pháp vừa
là một trong 4 chức năng quản lí, đó là: Hoạch định kế hoạch, tổ chức thực
hiện, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá. Kiểm tra, đánh giá đóng vai trò quan
trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn có quyết định quản
lý đúng đắn thì phải kiểm tra đánh giá, không có kiểm tra đánh giá thì không
có quản lý. R.J. Dietel, J.L. Herman, và R.A. Knuth NCREL, Oak Brook,
1991 cho rằng: Đánh giá có thể ảnh hưởng đến việc xác định về điểm số, sự
tiến bộ, sự sắp xếp, nhu cầu giảng dạy, và chương trình giảng dạy. Kiểm tra
đánh giá là một thành tố không thể thiếu trong hoạt động dạy học, đặc biệt là
kiểm tra đánh giá các hoạt động chuyên môn.
1.2. “Thực hiện quy chế chuyên môn” là một trong những hoạt động
chuyên môn chủ yếu của GV trong nhà trường. Muốn quản lý hoạt động
chuyên môn thì Hiệu trưởng phải kiểm tra việc GV thực hiện quy chế
chuyên môn. Không kiểm tra hoặc không kiểm tra đến nơi đến chốn thì sẽ
không điều khiển được hoạt động dạy học đúng với mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Quy chế chuyên môn là cơ sở để hiệu trưởng nhà trường, phó hiệu trưởng,
tổ trưởng tổ chuyên môn được giao giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện
nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, kì và năm học. Là căn cứ để đánh giá,
xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.
1.3. Trong thế giới ngày nay, hầu hết các quốc gia đều nhận thấy vai
trò to lớn của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia
mình. Có thể thấy bài học về sự thành công “Thần kỳ” của các nền kinh tế
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo,... và một số quốc gia khác. Nhờ đầu tư vào
giáo dục các quốc gia này đã đạt được sự phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội. Một đất nước muốn phát triển thịnh vượng và bền vững, trước hết,
1

phải hướng tới sự phát triển con người - nguồn nhân lực của xã hội - động
lực của mọi sự phát triển.
Ở Việt Nam giáo dục cũng được xác định là quốc sách hàng đầu và đã
có một sự đầu tư đáng kể. Mặc dù đã có nhiều cố gắng thì chất lượng giáo
dục của Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém. Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá về tồn tại của giáo dục là
chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém
chậm được khắc phục. Trong đó công tác quản lý giáo dục, đào tạo chậm
đổi mới và còn nhiều bất cập. Thanh tra, kiểm tra đánh giá giáo dục còn
nhiều yếu kém; những hiện tượng t...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Trong hoạt động quản lý, kiểm tra, đánh giá vừa là biện pháp vừa
một trong 4 chức năng quản lí, đó là: Hoạch định kế hoạch, tổ chức thực
hiện, chỉ đạo kiểm tra đánh giá. Kiểm tra, đánh giá đóng vai trò quan
trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn quyết định quản
lý đúng đắn thì phải kiểm tra đánh giá, không có kiểm tra đánh giá thì không
quản lý. R.J. Dietel, J.L. Herman, R.A. Knuth NCREL, Oak Brook,
1991 cho rằng: Đánh giá thể ảnh hưởng đến việc xác định về điểm số, sự
tiến bộ, sự sắp xếp, nhu cầu giảng dạy, chương trình giảng dạy. Kiểm tra
đánh giá là một thành tố không thể thiếu trong hoạt động dạy học, đặc biệt là
kiểm tra đánh giá các hoạt động chuyên môn.
1.2. “Thực hiện quy chế chuyên môn một trong những hoạt động
chuyên môn chủ yếu của GV trong nhà trường. Muốn quản hoạt động
chuyên môn thì Hiệu trưởng phải kiểm tra việc GV thực hiện quy chế
chuyên môn. Không kiểm tra hoặc không kiểm tra đến nơi đến chốn thì sẽ
không điều khiển được hoạt động dạy học đúng với mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Quy chế chuyên môn sở để hiệu trưởng nhà trường, phó hiệu trưởng,
tổ trưởng t chuyên môn được giao giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện
nhiệm vụ giảng dạy đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, m học. căn cứ để đánh giá,
xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.
1.3. Trong thế giới ngày nay, hầu hết các quốc gia đều nhận thấy vai
trò to lớn của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - hội của quốc gia
mình. thể thấy i học về sự thành công “Thần kỳ” của các nền kinh tế
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo,... một số quốc gia khác. Nhờ đầu vào
giáo dục các quốc gia này đã đạt được sự phát triển nhanh chóng về kinh tế -
hội. Một đất nước muốn phát triển thịnh vượng bền vững, trước hết,
1
Luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sỹ - Người đăng: thanhpht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Luận văn thạc sỹ 9 10 667