Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sỹ: Các kỹ thuật toán học cho bài toán so sánh đa trình tự

Được đăng lên bởi thanhcongtronghoc
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 6570 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Bách Khoa

PHẠM MẠNH HÙNG

CÁC KỸ THUẬT TOÁN HỌC CHO BÀI
TOÁN SO SÁNH ĐA TRÌNH TỰ
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 11 năm 2007

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------------------oOo--Tp. HCM, ngày . .05. . tháng . .11. . năm .2007.

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ và tên học viên : Phạm Mạnh Hùng..............................Giới tính : Nam

/ Nữ

Ngày, tháng, năm sinh : 26/2/1982....................................Nơi sinh : Phú Yên ...................
Chuyên ngành : Khoa học Máy tính......................................................................................
Khoá : 2005 .........................................................................................................................
1- TÊN ĐỀ TÀI : ................................................................................................................
CÁC KỸ THUẬT TOÁN HỌC CHO BÀI TOÁN SO SÁNH ĐA TRÌNH TỰ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN :..............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : ...........................................................................................
4- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : ..........................................................................
5- HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TS. Nguyễn Văn Minh Mẫn ..........................
Nội dung và đề cương Luận văn thạc sĩ đã được Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

(Họ tên và chữ ký)

QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(Họ tên và chữ...
Đại Hc Quc Gia Thành Ph H Chí Minh
Trường Đại Hc Bách Khoa
PHM MNH HÙNG
CÁC K THUT TOÁN HC CHO BÀI
TOÁN SO SÁNH ĐA TRÌNH T
Chuyên ngành: Khoa hc Máy tính
LUN VĂN THC SĨ
TP. H CHÍ MINH, tháng 11 năm 2007
Luận văn Thạc sỹ: Các kỹ thuật toán học cho bài toán so sánh đa trình tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Thạc sỹ: Các kỹ thuật toán học cho bài toán so sánh đa trình tự - Người đăng: thanhcongtronghoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Luận văn Thạc sỹ: Các kỹ thuật toán học cho bài toán so sánh đa trình tự 9 10 793