Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sỹ Phát triển hoạt động dịch vụ của ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 3355 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

------------

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM
Chuyên ngành

: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng

Mã số

: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS. TS ĐINH XUÂN HẠNG

HÀ NỘI – NĂM 2011

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các
dữ liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thu Hiền

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................
Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................................................................
1.1. Hoạt động dịch vụ của Ngân hàng thương mại..............................................
1.1.1. Khái niệm......................................................................................................
1.1.2. Phân loại........................................................................................................
1.1.3. Đặc điểm.....................................................................................................
1.1.4. Vai trò..........................................................................................................
1.2. Phát triển hoạt dộng dịch vụ của Ngân hàng thương mại..........................
1.2.1 Quan điểm về phát triển hoạt động dịch vụ.................................................
1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển hoạt động dịch vụ...........................................
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động dịch vụ......................................
1.2.4. Các nhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng........................
1.3. Kinh nghiệm của một số nước về phát triển dịch vụ ngân hàng trong
điều kiện hội nhập và bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam............
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước....................................................................
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.............
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..........................................................................................
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.....................................
2.1. Khái quát về hoạt động ki...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
------ ------
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA
NGÂN HÀNG ĐU TƯ VÀ PHÁT TRIN VIT
NAM
Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS ĐINH XUÂN HẠNG
Luận văn thạc sỹ Phát triển hoạt động dịch vụ của ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sỹ Phát triển hoạt động dịch vụ của ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Luận văn thạc sỹ Phát triển hoạt động dịch vụ của ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam 9 10 875