Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Được đăng lên bởi sunmun8287
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 4623 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Tính cấp thiết của đề tài
Các văn kiện của Đảng và Nhà nước ta đều khẳng định: Con người luôn ở vị trí trung
tâm trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, lấy việc phát huy nguồn lực
con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tri thức con người
là một nguồn lực không bao giờ cạn và luôn được tái sinh với chất lượng ngày càng
cao hơn bất cứ một nguồn lực nào khác. Lịch sử phát triển nhân loại đã kiểm nghiệm
và đi đến kết luận: Nguồn lực con người là lâu bền nhất, chủ yếu nhất trong sự phát
triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.
Sự phát triển của nền kinh tế thế giới đang bước sang trang mới với những
thành tựu có tính chất đột phá trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã
hội, đặc biệt trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, trong đó nhân tố đóng vai trò
quyết định sự biến đổi về chất dẫn tới sự ra đời của kinh tế tri thức, chính là nguồn
nhân lực (NNL) chất lượng cao.
Trước đây, các nhân tố sản xuất truyền thống như số lượng đất đai, lao động,
vốn được coi là quan trọng nhất, song ngày nay đã có sự thay đổi thứ tự ưu tiên.
Chính nguồn nhân lực có chất lượng cao mới là yếu tố cơ bản nhất của mọi quá trình,
bởi lẽ những yếu tố khác người ta vẫn có thể có được nếu có trí thức, song tri thức chỉ
xuất hiện thông qua quá trình giáo dục, đào tạo và hoạt động thực tế trong đời sống
kinh tế - xã hội; từ chính quá trình sản xuất ra sản phẩm để nuôi sống con người và
làm giàu cho xã hội. Vì vậy, để có được tốc độ phát triển cao, các quốc gia trên thế
giới đều rất quan tâm tới việc nâng cao chât lượng nguồn nhân lực. Ngày nay, sự cạnh
tranh giữa các quốc gia, các doanh nghiệp, công ty, các sản phẩm chủ yếu là cạnh
tranh về tỷ lệ hàm lượng chất xám kết tinh trong sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhờ
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Do vậy, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các quốc gia trên thế
giới đã và đang trở thành vấn đề cấp bách có tầm chiến lược, là vấn đề có tính chất
sống còn trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế với trình độ khoa học - kỹ thuật, công
nghệ ngày càng cao và sự lan tỏa của kinh tế trí thức.

Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) rút ngắn,
chúng ta còn thiếu nhiều điều kiện cho phát triển như: vốn, công nghệ, kiến thức và
kinh nghiệm quản lý đòi hỏi phải biết phát huy được lợi thế của những nguồn lực hiện
có, cần phải có chiến lược và giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của
mình. Trong phần mục tiêu và phương hướng phát t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Người đăng: sunmun8287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Luận văn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 9 10 123