Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 2

Được đăng lên bởi Hấp Allez
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n th¹c sü du lÞch TrÞnh Lª Anh
i
Lêi c¶m ¬n
LuËn v¨n víi ®Ò tµi “Du lÞch trekking ë ViÖt Nam: lo¹i h×nh vµ ph¬ng thøc tæ
chøc. Nghiªn cøu trêng hîp ë Sa Pa (Lµo Cai).” lµ kÕt qu¶ häc tËp vµ nghiªn cøu
cña t¸c gi¶ trong khãa cao häc 2003-2006 chuyªn ngµnh Du lÞch t¹i Trêng §¹i häc
Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n, t¸c gi¶ ®îc PGS.TS.
§inh Trung Kiªn trùc tiÕp híng dÉn. Sù tËn t×nh chØ b¶o cña Phã gi¸o s cïng víi
sù ®Þnh híng chuyªn m«n, gîi më nh÷ng híng nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ vµ
chuyªn gia trong ngµnh ®· gióp t¸c gi¶ cã ®iÒu kiÖn hoµn thµnh luËn v¨n cña m×nh.
T¸c gi¶ xin ®îc bµy tá sù biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn PGS.TS. §inh Trung Kiªn vµ ®éi
ngò c¸c häc gi¶ vµ chuyªn gia.
Víi ®Æc thï cña ®èi tîng nghiªn cøu ®ßi hái nghiªn cøu ®iÒn d·, t¸c gi¶ ®· cã
®îc sù hîp t¸c quý b¸u cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¬ quan quan lý Nhµ níc,
doanh nghiÖp chuyªn doanh du lÞch trekking Topas, c¸c nhµ ®iÒu hµnh tour, híng
dÉn viªn, c¸c ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi Khoa, c¸c b¹n ®ång m«n vµ sinh viªn trong
tõng néi dung nghiªn cøu cô thÓ. T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì chuyªn
m«n cña c¸c ®ång nghiÖp, b¹n häc, sinh viªn Trêng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ
Nh©n v¨n vµ Trêng §¹i häc L©m NghiÖp.
T¸c gi¶ còng xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c ThÇy, C« ®· gi¶ng d¹y cho líp Cao
häc Du lÞch kho¸ 1 (2003 - 2006), xin c¶m ¬n gia ®×nh, ®ång nghiÖp, b¹n bÌ ®· hÕt
lßng gióp ®ì, ®éng viªn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ
hoµn thµnh luËn v¨n.
TrÞnh Lª Anh
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 2 - Trang 2
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 2 - Người đăng: Hấp Allez
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 2 9 10 211