Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 3

Được đăng lên bởi Hấp Allez
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LuËn v¨n th¹c sü du lÞch TrÞnh Lª Anh
1
më ®Çu
A.
§Æt vÊn ®Ò
A.1. Lý do chän ®Ò tµi
Nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21, kú väng cña nh÷ng nhµ l·nh ®¹o du lÞch quèc
gia vµ céng ®ång lµm du lÞch ViÖt Nam còng nh mçi ngêi d©n vÒ viÖc
qu¶ng b¸ h×nh ¶nh ®Êt níc vµ con ngêi chóng ta ra thÕ giíi ngµy mét lín
h¬n. Trong bµi ph¸t biÓu t¹i lÔ trao gi¶i cuéc ®ua
1
Raid Gauloises ViÖt Nam
2002, Phã Tæng côc trëng Tæng côc du lÞch ViÖt Nam - Ph¹m Tõ - ®· nãi râ:
"Th«ng qua c¸c vËn ®éng viªn, c¸c nhµ lµm phim truyÒn h×nh, c¸c nhµ b¸o
quèc tÕ vµ trong níc, h×nh ¶nh ViÖt Nam, v¨n ho¸ lÞch sö, ®Êt níc con
ngêi ViÖt Nam, chñ tr¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®êng lèi ®æi míi, më
cöa, më réng giao lu, lµm b¹n víi c¸c níc cña ViÖt Nam ®·, ®ang vµ sÏ
®îc qu¶ng b¸ réng r·i trªn kh¾p c¸c ch©u lôc. Hy väng sÏ cã nhiÒu du kh¸ch
®Õn ViÖt Nam - mét ®iÓm ®Õn an toµn, hÊp dÉn"
[Nh Hoa, 2002]. Trªn thùc tÕ,
kÕt qu¶ cña sù kiÖn du lÞch - thÓ thao quèc tÕ nµy t¹i ViÖt Nam cho thÊy r»ng
bªn c¹nh c¬ héi h×nh ¶nh du lÞch ViÖt Nam ®îc qu¶ng b¸ tíi thÕ giíi mét
c¸ch tËp trung vµ réng kh¾p bëi c¸c website, c¸c kªnh truyÒn th«ng trong
níc vµ quèc tÕ, ViÖt Nam bíc ®Çu ®îc nh×n nhËn nh mét ®iÓm ®Õn míi
mÎ, hÊp dÉn, an toµn vµ th©n thiÖn kh«ng chØ ®èi víi yªu cÇu cña lo¹i h×nh
chuyªn biÖt - du lÞch thÓ thao - kh¸m ph¸, m¹o hiÓm (sport - adventure/risk
tourism) - mµ cßn ®èi víi c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c t¹i ViÖt Nam. §iÒu nµy
gîi më nh÷ng híng khai th¸c míi ®èi víi tiÒm n¨ng du lÞch vïng nói - biÓn
phÝa B¾c nãi riªng vµ toµn l·nh thæ ViÖt Nam nãi chung, khi mét sè ®iÓm ®Õn
truyÒn thèng vµ næi tiÕng cña chóng ta ®· kh«ng héi ®ñ c¸c yªu cÇu “míi”,
“l¹” ®Ó gäi mêi du kh¸ch quèc tÕ ®Õn víi ViÖt Nam lÇn thø hai.
Lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh phæ biÕn nhÊt trong hÖ thèng lo¹i h×nh du
lÞch chuyªn biÖt theo híng thÓ thao - kh¸m ph¸, m¹o hiÓm ®· nªu trªn, du
1
mµ t¸c gi¶ gäi tªn lµ "tour du lÞch thÓ thao - m¹o hiÓm" khi xem xÐt ë gãc ®é lo¹i h×nh du lÞch
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 3 - Người đăng: Hấp Allez
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam file 3 9 10 670