Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam

Được đăng lên bởi Hấp Allez
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹i Häc Quèc gia Hµ Néi
TRêng ®¹i häc khoa häc x héi vµ nh©n v¨n
*****
TrÞnh Lª Anh
Du lÞch trekking ë ViÖt Nam:
lo¹i h×nh vµ ph¬ng thøc tæ chøc
Nghiªn cøu trêng hîp ë Sa pa (Lµo Cai)
LuËn v¨n th¹c sü du lÞch häc
Chuyªn ngµnh: Du lÞch häc
M sè:
Ngêi híng dÉn khoa häc
PGS.TS. §inh Trung Kiªn
Hµ Néi - 2006
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam - Người đăng: Hấp Allez
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Luận văn Thạc sỹ về Du lịch Trekking ở Sapa - Việt Nam 9 10 777