Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn : Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cao ốc Harbour View Tower

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HCM
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏNH
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
Ñeà taøi:
THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ CAO OÁC
HARBOUR VIEW TOWER
GVHD : TS. LEÂ HUØNG TIEÁN
SVTH : HUYØNH NGOÏC CHAÙNH
MSSV : 29800150
NIEÂN KHOÙA 1998-2003
Luận văn : Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cao ốc Harbour View Tower - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Luận văn : Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cao ốc Harbour View Tower 9 10 211