Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn : thuyết kiến tạo mảng cơ chế hình thành biển Đông và các bồn dầu khí trên thềm lục địa miền nam Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2176 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khoaù luaän toát nghieäp GVHD: ThS Nguyeãn Ngoïc
Thuûy
TEÂN ÑEÀ TAØI :
THUYEÁT KIEÁN TAÏO MAÛNG
CÔ CHEÁ HÌNH THAØNH BIEÅN ÑOÂNG VAØ
CAÙC BOÀN DAÀU KHÍ TREÂN THEÀM LUÏC ÑÒA
MIEÀN NAM VIEÄT NAM
LÔØI CAÛM ÔN
Ñeà taøi toát nghieäp naøy laø keát quaû cuûa quaù trình hoïc taäp laâu daøi trong
suoát boán naêm ôû tröôøng Ñaïi hoïc. Quaù trình thöïc hieän ñeà ti toát nghieäp naøy ñ
giuùp em oân laïi nhöõng kieán thöùc cñhoïc ñoàng thôøi hoïc ñöôïc theâm nhieàu kieán
thöùc môùi qua qu trình thu thaäp vaø phaân tích taøi lieäu. Ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi
naøy, em ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu söï giuùp ñôõ cuûa thaày coâ vaø baïn beø, em xin chaân
thaønh caûm ôn Thaïc Syõ Nguyeãn Ngoïc Thuûy ñaõ höôùng daãn taän tình giuùp em hoaøn
thaønh ñeà taøi toát nghieäp naøy, caùc thaày coâ trong Khoa vaø ñaëc bieät laø Boä Moân Ñòa
Chaát Daàu Khí ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em tham khaûo taøi lieäu, vaø em cuõng
xin chaân thaønh caûm ôn caùc baïn Khoaù 2001 ñ giuùp ñôõ, uûng hem trong suoát
thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi.
Maëc duø ñ coá gaéng thöïc hieän ñ taøi naøy nhöng do haïn ch veà taøi lieäu
tham khaûo, kin thöùc coøn chöa nhieàu vaø tøi gian thöïc hieän quaù ngaén neân ñeà
taøi khoaù luaän naøy khoâng th traùnh khoûi nhieàu thieáu soùt, em raát mong nhaän
ñöôïc söï goùp yù nhieät tình cuûa baïn beø vaø thaày coâ trong khoa.
TP Hoà Chí Minh, thaùng 06 naêm 2005
SVTH : Vuõ Thuyù Haèng
1
Luận văn : thuyết kiến tạo mảng cơ chế hình thành biển Đông và các bồn dầu khí trên thềm lục địa miền nam Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn : thuyết kiến tạo mảng cơ chế hình thành biển Đông và các bồn dầu khí trên thềm lục địa miền nam Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Luận văn : thuyết kiến tạo mảng cơ chế hình thành biển Đông và các bồn dầu khí trên thềm lục địa miền nam Việt Nam 9 10 601