Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2437 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUẬN VĂN:

Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển
Việt Nam

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được thành lập ngày 26/4/1957,
là một trong những ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Trước năm 2000, ngân
hàng chủ yếu tập trung vào các dự án lớn, các Tổng công ty lớn của Nhà nước, nên
thường được biết đến như là một ngân hàng của Chính phủ. Đến nay, trong điều kiện
phát triển mạnh mẽ của cơ chế thị trường, ngân hàng đă có những định hướng mới trong
chiến lược hoạt động, trong đó có hoạt động tín dụng. Giai đoạn 2001-2005, cơ cấu tín
dụng được chuyển đổi một cách căn bản từ hoạt động chính sách (cho vay theo kế hoạch
Nhà nước) là chủ yếu sang cho vay thương mại. Một trong những mục tiêu BIDV đặt ra
là đạt được sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu khách hàng.
Từ năm 2005, BIDV đă xác định mục tiêu ưu tiên phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ
và vừa (DNNVV). Đây là một bước chuyển biến phù hợp với điều kiện trong lĩnh vực tín
dụng xuất hiện ngày càng nhiều ngân hàng cùng tham gia cạnh tranh và DNNVV đang
trở thành đối tượng khách hàng nhiều tiềm năng.
Ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, DNNVV đang ngày càng khẳng
định vai tṛ đối với nền kinh tế. Theo thống kê, DNNVV chiếm tới 95% trong tổng số
doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp trên 40% GDP, thu hút hơn 50% tổng số lao động,
chiếm 17,26% tổng nộp ngân sách nhà nước. Điều quan trọng là DNNVV có vai tṛ to lớn
trong mối quan hệ gắn kết với các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng đất nước.
Những năm gần đây, chúng ta đã bắt đầu nhận thức và quan tâm đến tầm quan
trọng của DNNVV, thể hiện trong các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước
ta như: Hiến pháp 1992, Luật doanh nghiệp năm 1999 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2000) đă
chính thức thức thừa nhận và tạo điều kiện b́ nh đẳng về pháp lý cho hoạt động của
DNNVV; Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chỉ thị 40/2005/CT-TTg ngày 16/12/2005 của Thủ tướng

Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và
vừa; Quyết định 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Kế hoạch phát triển DNNVV 2005-2010. Chính phủ cũng không ngừng có những
bước tiến tích cực trong việc tiếp thu những kinh nghiệm quý bỏu từ cỏc nước có
DNNVV hoạt động hiêu quả, thông qua các cuộc hội t...
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
:
:
Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển
Việt Nam
LUẬN VĂN: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
LUẬN VĂN: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 9 10 728