Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Được đăng lên bởi hoangvan_htv
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tính toaùn, thieát keá baõi choân laáp chaát thaûi raén sinh hoaït cho huyeän Chôï Gaïo, tænh Tieàn Giang
Chöông 1
MÔÛ ÑAÀU
1.1. Ñaët vaán ñeà
Chôï Gaïo laø moät trong 4 huyeän phía ñoâng tænh Tieàn Giang. Maät ñoä daân soá cuûa
huyeän khaù cao 808 ngöôøi/km
2
. Tröôùc ñaây, kinh teá huyeän chuû yeáu döïa vaøo saûn
xuaát noâng nghieäp; löôïng raùc thaûi sinh hoaït tuy lôùn nhöng ña phaàn laø ph phaåm
noâng nghieäp coù theå vöùt boû ngoaøi vöôøn hoaëc san laáp choã truõng. Rieâng ôû thò traán
Chôï Gaïo t CTR sinh hoaït ñöôïc ñoäi veä sinh moâi tröôøng thu gom vaän chuyeån vaø
ñoå ñoáng ôû nhöõng baõi raùc loä thieân. Hieän nay, vôùi xu theá hoäi nhaäp vaø phaùt trieån
kinh teá, toác ñoä ñoâ thò hoùa ngaøy caøng taêng vaø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa caùc
ngaønh coâng nghieäp, dòch vuï…daãn ñeán möùc soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc
naâng leân roõ reät. Löôïng chaát thaûi phaùt sinh ø nhöõng hoaït ñoäng sinh hoaït ngaøy moät
nhieàu hôn phöùc taïp veà thaønh phaàn vaø ñoäc hôn veà tính chaát laøm naûy sinh nhieàu vaán
ñeà môùi trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng vaø chaêm soùc söùc khoûe coäng ñoàng.
Moät trong nhöõng phöông phaùp xöû lí CTR ñöôïc xem laø kinh teá nhaát ñoù laø xöû lí
CTR theo phöông phaùp choân laáp hôïp veä sinh. Ñaây cuõng laø phöông phaùp ñöôïc
duøng phoå bieán ôû caùc quoác gia phaùt trieån vaø ñang phaùt trieån. Nhöng phaàn ùn caùc
baõi choân laáp CTR ôû nöôùc ta khoâng ñöôïc qui hoaïch vaø thieát keá theo ñuùng tieâu
chuaån cuûa baõi choân laáp hôïp veä sinh.
Ñöùng tröôùc caùc vaán ñeà caáp baùch cuûa huyeän, ñoà aùn: “Tính toaùn, thieát keá baõi
choân laáp CTR sinh hoaït cho huyeän Chôï Gaïo, tænh Tieàn Giang töø nay ñeán 2020”
ñöôïc thöïc hieän nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà hieän taïi vaø ñònh höôùng cho töông lai;
goùp phaàn thöïc hieän chuû tröông phaùt trieån kinh teá beàn vöõng cuøng vôùi baûo veä moâi
tröôøng cuûa nhaø nöôùc.
GVHD: Th.S. Nguyeãn Xuaân Tröôøng Trang 1
SVTH : Nguyeãn Tuaán Anh
Luận văn tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Người đăng: hoangvan_htv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Luận văn tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 9 10 20