Ktl-icon-tai-lieu

luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Yêu cầu trình bày nội dung luận văn tốt nghiệp – ngành Kinh tế xây dựng

YÊU CẦU TRÌNH BÀY NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1.Tên đầu chương
Dòng thứ nhất ghi Chương…(bằng kí hiệu số đếm), kết thúc bằng dấu hai chấm (:)
Các dòng tiếp theo ghi nội dung chương:
 kiểu chữ : Time New Roman
 dạng chữ: đậm (bolt)
 cỡ chữ: 14
 căn lề (align): giữa (center)
 khoảng cách dòng (line spacing): 1.3 dòng (lines)
Giới thiệu nội dung nghiên cứu của chương : định dạng phần giới thiệu nội dung
nghiên cứu giống như phần đinh dạng nội dung luận văn được cho ở dưới.
2. Đề mục cấp hai (2)
Sử dụng hai ký tự bằng số để đánh dấu. Ký tự thứ nhất ký hiệu thứ tự chương, ký tự
thứ hai ký hiệu thứ tự của đề mục trong chương.
Định dạng mục lục cấp 2:
 kiểu chữ: Time New Roman
 dạng chữ: Đậm
 cỡ chữ: 13
 căn lề (align): đối xứng (Justify)
 khoảng cách dòng (line spacing): 1.3 dòng (lines)
 khoảng cách đoạn (paragraph spacing): trước (before) 6pt; sau (after) 6pt
 kết thúc đề mục không đánh dấu chấm
3. Đề mục cấp ba (3)
Sử dụng ba ký tự bằng số để đánh dấu. Ký tự thứ nhất ký hiệu thứ tự chương, ký tự thứ
hai ký hiệu thứ tự của đề mục cấp 2, ký tự thứ ba ký hiệu thứ tự của đề mục cấp 3
Định dạng mục lục cấp 3:
 kiểu chữ: Time New Roman

1

Yêu cầu trình bày nội dung luận văn tốt nghiệp – ngành Kinh tế xây dựng

 dạng chữ (font style): đậm
 cỡ chữ: 13
 căn lề (align): đối xứng (Justify)
 khoảng cách dòng (line sapacing): 1.3 dòng (lines)
 khoảng cách đoạn(paragraph spacing): trước (before) 6pt; sau (after) 6pt
 kết thúc đề mục không đánh dấu chấm
4. Đề mục cấp bốn (4)
Sử dụng bốn ký tự bằng số để đánh dấu. Ký tự thứ nhất ký hiệu thứ tự chương, ký tự
thứ hai ký hiệu thứ tự của đề mục cấp 2, ký tự thứ ba ký hiệu thứ tự của đề mục cấp 3,
ký tự thứ tư ký hiệu thứ tự của đề mục cấp 4
Định dạng mục lục cấp 4 giống dề mục cấp 3
5. Định dạng nội dung luận văn
 Kiểu chữ : Time New Roman
 Dạng chữ (Font style): thường (Regular)
 Cỡ chữ: 13
 Căn lề (Align): đối xứng (Justify)
 Khoảng cách dòng (line spacing) : 1.3 dòng (lines)
 Khoảng cách đoạn (paragraph): trước (before) 6pt, sau (after) 6pt
Định dạng trang trình bày (Page Setup)
 Trên (Top): 2.5cm
 Dưới (Bottom): 2.5cm
 Trái (Left): 3.0cm
 Phải ( Right): 2.0cm
 Lề (Gutter): 0.0
 Tiêu đề trên (Header): 1.3cm
 Tiêu đề dưới (Footer): 1.3cm

2

Yêu cầu trình bày nội dung luận văn tốt nghiệp – ngành Kinh tế xây dựng

Khuôn dạng trình bày Luận văn tốt nghiệp:
1. Trang bìa ngoài (theo mẫu M1) và trang bìa trong (theo mẫu M2)
...
Yêu cầu trình bày nội dung luận văn tốt nghiệp – ngành Kinh tế xây dựng
YÊU CẦU TRÌNH BÀY NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1.Tên đầu chương
Dòng thứ nhất ghi Chương…(bằng kí hiệu số đếm), kết thúc bằng dấu hai chấm (:)
Các dòng tiếp theo ghi nội dung chương:
kiểu chữ : Time New Roman
dạng chữ: đậm (bolt)
cỡ chữ: 14
căn lề (align): giữa (center)
khoảng cách dòng (line spacing): 1.3 dòng (lines)
Giới thiệu nội dung nghiên cứu của chương : định dạng phần giới thiệu nội dung
nghiên cứu giống như phần đinh dạng nội dung luận văn được cho ở dưới.
2. Đề mục cấp hai (2)
Sử dụng hai tự bằng số để đánh dấu. tự thứ nhất hiệu thứ tự chương, tự
thứ hai ký hiệu thứ tự của đề mục trong chương.
Định dạng mục lục cấp 2:
kiểu chữ: Time New Roman
dạng chữ: Đậm
cỡ chữ: 13
căn lề (align): đối xứng (Justify)
khoảng cách dòng (line spacing): 1.3 dòng (lines)
khoảng cách đoạn (paragraph spacing): trước (before) 6pt; sau (after) 6pt
kết thúc đề mục không đánh dấu chấm
3. Đề mục cấp ba (3)
Sử dụng ba ký tự bằng số để đánh dấu. Ký tự thứ nhất ký hiệu thứ tự chương, ký tự thứ
hai ký hiệu thứ tự của đề mục cấp 2, ký tự thứ ba ký hiệu thứ tự của đề mục cấp 3
Định dạng mục lục cấp 3:
kiểu chữ: Time New Roman
1
luận văn tốt nghiệp - Trang 2
luận văn tốt nghiệp - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
luận văn tốt nghiệp 9 10 290