Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi マリア小澤
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Ngành Kỹ Thuật Điện, Khoa Điện – Điện Tử, Đ H Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

Tên đề tài

ĐIỀU KHIỂN MẠCH NẠP CHO
BỘ ĐIỆN PHÂN
SỬ DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU
GVHD: Th.S Trần Công Binh
SVTH: Trần Văn Dinh
1/2008

Nội dung chính
Ngành Kỹ Thuật Điện, Khoa Điện – Điện Tử, ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

1

Bộ điện phân (Electrolyzer) và Pin nhiên liệu (Fuel cell)

2

Bộ biến đổi công suất nạp điện cho Bộ điện phân

3

Mô hình

4

Kết quả, hướng phát triển và ứng dụng
1/2008

Ngành Kỹ Thuật Điện, Khoa Điện – Điện Tử, ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

1

Pin nhiên liệu (Fuel Cell)
Bộ điện phân (Electrolyzer)

1/2008

1

Pin nhiên liệu và Bộ điện phân

Ngành Kỹ Thuật Điện, Khoa Điện – Điện Tử, ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

Hoạt động của Pin nhiên liệu

H 2 ® 2H + + 2e -

4H

+

+ 4e

-

+ O 2 ® 2H 2 O

2H2 + O2 = 2H2O
Pin nhiên liệu tổng hợp Hydro và Oxy thành nước,
trong quá trình đó sinh ra dòng điện cung cấp cho các thiết bị điện hoạt động
1/2008

1

Pin nhiên liệu và Bộ điện phân

Ngành Kỹ Thuật Điện, Khoa Điện – Điện Tử, ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh
Chất
điện phân

Nhiệt độ
hoạt động

Hiệu
xuất
điện

Alkaline
Fuel cell (AFC)

Kiềm (KOH)

Từ “nhiệt độ
phòng” đến 900C

60%
70%

Proton Exchange
Membrane Fuel cell
(PEMFC)

Màng trao đổi
Proton

Từ “nhiệt độ
phòng” đến 800C

40%
60%

Direct Methanol
Fuel cell (DMFC)

Màng trao đổi
Proton

Từ “nhiệt độ
phòng” đến 1300C

20%
30%

Phosphoric Acid
Fuel cell (PAFC)

Axit Phosphoric
(H3PO4)

Từ 160 đến 2200C

55%

Phân loại
Pin nhiên liệu

Molten Carbonate
Fuel cell (MCFC)
Solid Oxide
Fuel cell (SOFC)

Na2CO3, K2CO3
nóng chảy

Từ 620 đến 6600C

Ziriconi Oxit
(ZrO2) rắn

Từ 800 đến
10000C

65%

Nhiên liệu
H2

O2
H2

O2 , Không khí
CH3OH

O2 , Không khí
Gas thiên nhiên, bio gas, H2

O2 , Không khí

Gas thiên nhiên, bio gas,
gas than đá, H2

O2 , Không khí

60%
65%

Gas thiên nhiên, bio gas,
gas than đá, H2

O2 , Không khí

1/2008

1

Pin nhiên liệu và Bộ điện phân

Ngành Kỹ Thuật Điện, Khoa Điện – Điện Tử, ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

Pin nhiên liệu và vấn đề môi trường
Hydrocacbon
Dầu mỏ, khí thiên nhiên,…

H2

Methanol:
Tinh bột, đường,…

Điện phân
nước

Năng
lượng
điện
cung
cấp

Tài nguyên không tái sinh

Đồng thời thải ra CO2

Ảnh hưởng đến nguồn
lương thực của con người

Đồng thời thải ra CO2

Không tái sinh được:
Than đá, dầu mỏ,
khí gas, nguyên tử,…

Chuyển CO2 từ nơi sử dụng
dạng năng lượng này đến
nơi sản xuất H2

Tái sinh được:
Nước, gió, mặt trời,
Sóng, địa nhiệt,…

Nguồn năng lượng vô tận
Không thải ra...
Ng
Ng
à
à
nh K
nh K
Thu
Thu
t Đi
t Đi
n,
n,
Khoa Đi
Khoa Đi
n
n
Đi
Đi
n T
n T
,
,
Đ H B
Đ H B
á
á
ch Khoa Tp H
ch Khoa Tp H
Ch
Ch
í
í
Minh
Minh
LU
LU
N VĂN T
N VĂN T
T NGHI
T NGHI
P
P
GVHD: Th.S Tr
GVHD: Th.S Tr
n Công Binh
n Công Binh
SVTH: Tr
SVTH: Tr
n Văn Dinh
n Văn Dinh
1/2008
Tên đ
Tên đ
t
t
à
à
i
i
ĐIU KHIN MCH NP CHO
B ĐIN PHÂN
S DNG TRONG PIN NHIÊN LIU
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Người đăng: マリア小澤
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 9 10 33