Ktl-icon-tai-lieu

luận văn tốt nghiệp ngành ngân hàng

Được đăng lên bởi Đậu Thị Tú Liên
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2196 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG
Giáo viên hướng dẫn:
ThS. TRƯƠNG CHÍ TIẾN

Sinh viên thực hiện:
HUỲNH NGỌC ĐIỂM
Mã số SV: 4043409
Lớp: Tài chính - Ngân hàng
Khóa: 30

Cần Thơ 2008
i

MỤC LỤC
Trang
Chưong 1: Giới thiệu chung--------------------------------------------------------------1
1.1 Lý do chọn đề tài------------------------------------------------------------------------1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu-------------------------------------------------------------------2
1.2.1 Mục tiêu chung.......................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.......................................................................................2
1.3 Phạm vi nghiên cứu--------------------------------------------------------------------2
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu-----------------------3
2.1 Phương pháp luận----------------------------------------------------------------------3
2.1.1 Khái quát về tín dụng ......................................................................3
2.1.2 Bản chất tín dụng .............................................................................3
2.1.3 Lãi suất tín dụng ..............................................................................5
2.1.4 Phân loại tín dụng ............................................................................5
2.1.5 Các phương thức tín dụng ...............................................................6
2.1.6 Vai trò của tín dụng .........................................................................7
2.1.7 Chức năng của tín dụng ...................................................................9
2.2 Phương pháp nghiên cứu------------------------------------------------------------11
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.........................................................11
2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu..............................................................11
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT
CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG--------------------------------------14
3.1 Lịch sử hình thành------------------------------------------------------------14
3.1.1 Giới thiệu về NHNo & PTNT Việt Nam.......................................14
3.1.2 Giới thiệu về NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng..............15
3.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng ........
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
ThS. TRƯƠNG CHÍ TIẾN HUỲNH NGỌC ĐIỂM
Mã số SV: 4043409
Lớp: Tài chính - Ngân hàng
Khóa: 30
i
Cần Thơ -
2008
luận văn tốt nghiệp ngành ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn tốt nghiệp ngành ngân hàng - Người đăng: Đậu Thị Tú Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
luận văn tốt nghiệp ngành ngân hàng 9 10 916