Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp ngành Sư phạm vật lý - Ứng dụng bài toán hai hạt nghiên cứu mức độ bền của hạt nhận Deuteron

Được đăng lên bởi van-diem-nguyen
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 9861 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM

ỨNG DỤNG BÀI TOÁN HAI HẠT
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BỀN CỦA
HẠT NHÂN DEUTERON
Luận văn Tốt nghiệp
Ngành: SƯ PHẠM VẬT LÝ

GV hướng dẫn:
Nguyễn Xuân Tư

Sinh viên:
Trần Lê Duy
Lớp: SP Lý K31
MSSV: 1050115

Cần Thơ, 2009

Luận văn tốt nghiệp

Ngành SP Vật Lý

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Bài luận văn được chia 3 phần:
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Khi nghiên cứu các hạt nhân nguyên tử, người ta thấy rằng trong tự nhiên tồn tại
hai loại hạt nhân là: hạt nhân bền và hạt nhân không bền. Vậy hạt nhân bền và không
bền ở mức độ nào? Cơ học lượng tử đã giải quyết vấn đề này ra sao? Hạt nhân
Deuteron là một hạt nhân không bền có cấu tạo đơn giản nhất trong số các hạt nhân
được biết. Để giải thích tính không bền của hạt nhân Deuteron, ta sẽ vận dụng bài toán
hai hạt trong cơ học lượng tử và nghiệm lại vấn đề bằng hiệu ứng đường ngầm. Đây là
một hướng để ta có thể tìm hiểu rõ hơn về bản chất lực hạt nhân cũng như khả năng áp
dụng phương trình Schrodinger để giải bài toán nhiều hạt. Do đó, em đã chọn đề tài:
"Ứng dụng bài toán hai hạt nghiên cứu mức độ bền của hạt nhân Deuteron" làm
luận văn tốt nghiệp cho mình.
II. PHẦN NỘI DUNG
Gồm 44 trang được chia làm 3 chương:
Chương 1.

Các toán tử biểu diễn biến số động lực

Nội dung của chương này được trình bày trong 27 trang từ trang 6 đến trang 33.
Đưa ra dạng các toán tử biểu diễn biến số động lực như toán tử tọa độ, xung lượng,
momen động lượng, năng lượng....


Toán tử năng lượng: H  

2 2
  U  x, y , z 
2m

Toán tử xung lượng:


x


Py  i
y


Pz  i
z


Px  i

Toán tử momen động lượng:




 
 
Lx  y Pz  z Py  i y  z 
 z
y 






 
Ly  z Px  x Pz  i z  x 
z 
 x



 
 
Lz  x Py  y Px  i x  y 
 y
x 



GVHD: Nguyễn Xuân Tư

1

SVTH: Trần Lê Duy

Luận văn tốt nghiệp

Ngành SP Vật Lý






Dạng của các toán tử H , L2 , Lz trong tọa độ cầu:


Lz  i






L2    2 2  ,  
2  1   2   1 1  
  1 1 2 
H 
r

 sin 

2m  r 2 r  r  r 2 sin   
  r 2 sin 2   2 










Giải phương trình trị riêng của các toán tử H , L2 , Lz trong tọa độ cầu để tìm được
hàm riêng chung của chúng. Áp dụng phương trình Legendre và đa thức Legendre để
tìm hàm cầu. Hàm cầu tìm được có dạng tổng quát như sau:
Yl m  ,     1

m m
2

2l  1l  m !
4 l  m !



1
1  cos 2 
l
2 l!



m
2

l
d ml
cos 2   1 e im
m l
d cos  





Với l  0,1,2,3...; m  0,1,2,..., l.
Một số hàm cầu cụ ...
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠ
M
NG DNG BÀI TOÁN HAI HT
NGHIÊN CU MỨC ĐỘ BN CA
HT NHÂN DEUTERON
Luận văn Tt nghip
Ngành: SƯ PHẠM VT LÝ
GV hướng dn: Sinh viên:
Nguy
ễn Xuân Tư Trn Lê Duy
L
p: SP Lý K31
MSSV: 1050115
C
n Thơ, 2009
Luận văn tốt nghiệp ngành Sư phạm vật lý - Ứng dụng bài toán hai hạt nghiên cứu mức độ bền của hạt nhận Deuteron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp ngành Sư phạm vật lý - Ứng dụng bài toán hai hạt nghiên cứu mức độ bền của hạt nhận Deuteron - Người đăng: van-diem-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp ngành Sư phạm vật lý - Ứng dụng bài toán hai hạt nghiên cứu mức độ bền của hạt nhận Deuteron 9 10 392