Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp: Những vấn đề lý luận về gia đình trong luật hôn nhân gia đình Việt Nam

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng Luận văn này là
công trình nghiên cứu hoàn toàn của tôi dưới sự
hộ trợ của giáo viên hướng dẫn. Các nội dung
nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung
thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ
công trình nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
về Luận văn này nếu có sự tranh chấp.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Văn Duy

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...........................................................................................................1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIA ĐÌNH..........5
1.1. KHÁI NIỆM GIA ĐÌNH........................................................................5
1.1.1. Gia đình theo quan điểm triết học.....................................................5
1.1.2. Gia đình theo quan điểm xã hội học.................................................7
1.1.3. Gia đình theo quan điểm luật học.....................................................9
1.2. VAI TRÒ VÀ CÁC CHỨNG NĂNG CƠ BẢN CỦA GIA ĐÌNH
TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI HIỆN NAY...............................15
1.3. NHỮNG YẾU TỐ CHI PHỐI ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA GIA ĐÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ...............18
1.3.1. Đạo đức...........................................................................................18
1.3.2. Yếu tố văn hóa, phong tục tập quán................................................20
1.3.3. Yếu tố kinh tế - xã hội – khoa học kỹ thuật....................................21
1.3.4. Yếu tố tôn giáo...............................................................................21
1.4. KHÁI QUÁT SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT HN&GĐ VỀ GIA
ĐÌNH QUA CÁC THỜI KỲ........................................................................23
1.4.1. Gia đình theo quy định của pháp luật phong kiến Việt Nam..........23
1.4.2. Gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc..26
1.4.3. Gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam từ Cách mạng tháng
Tám đến nay..............................................................................................28
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VỀ GIA ĐÌNH THEO LUẬT
HN&GĐ NĂM 2014.......................................................................................33
2.1. QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG.....................................................33

2.1.1. Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng..............................................34
2.1.2. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng...................................................44
2.1.3. Chấm dứ...
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng Luận văn này
công trình nghiên cứu hoàn toàn của tôi dưới sự
hộ trợ của giáo viên ớng dẫn. Các nội dung
nghiên cứu kết quả trong đề tài này trung
thực chưa từng được ai công bố trong bất cứ
công trình nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
về Luận văn này nếu có sự tranh chấp.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
Nguyễn Văn Duy
Luận văn tốt nghiệp: Những vấn đề lý luận về gia đình trong luật hôn nhân gia đình Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp: Những vấn đề lý luận về gia đình trong luật hôn nhân gia đình Việt Nam - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp: Những vấn đề lý luận về gia đình trong luật hôn nhân gia đình Việt Nam 9 10 165