Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống xử lý bụi xí nghiệp xi măng Bình Điền

Được đăng lên bởi Chu Hải Ân
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 4145 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO
Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn

CHÖÔNG 1

MÔÛ ÑAÀU
I.

NHIEÄM VUÏ – MUÏC TIEÂU LUAÄN VAÊN

I.1. Nhieäm vuï luaän vaên
- Vaïch tuyeán ñöôøng oáng thu gom buïi töø caùc nôi phaùt sinh: maùy nghieàn bi,
gaàu muùc, baêng taûi, maùy phaân ly, silo thaønh phaåm, silo phuï gia, silo cliker, khu
vöïc ñoùng bao ñeán thieát bò xöû lyù;
- Vaïch ra 2 phöông aùn ñöôøng oáng thu gom, choïn phöông aùn toái öu (löïa
choïn theo chieàu daøi tuyeán oáng vaø trôû löïc ñöôøng oáng) ñeå thieát keá;

O
F
N

- Tính toaùn thuûy löïc ñöôøng oáng, caân baèng trôû löïc ñöôøng oáng;
- Löïa choïn thieát bò xöû lyù thích hôïp;

.I
H

- Thieát keá thieát bò xöû lyù buïi xi maêng;

- Khaùi toaùn giaù thaønh: chi phí thieát bò, chi phí gia coâng cheá taïo, ....
I.2. Muïc tieâu luaän vaên

X
G
N

N
A

- Xöû lyù khoùi thaûi cuûa Xí Nghieäp Lieân Doanh Xi Maêng Bình Ñieàn nhaèm
ñaûm baûo veä sinh cho moâi tröôøng khoâng khí, baûo veä söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng;
- Taêng cöôøng an toaøn lao ñoäng, baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm;

O
U

- Giaûm söï maøi moøn maùy moùc, taêng hieäu suaát söû duïng, giaûm chi phí baûo trì
maùy moùc;

TR
I
O

- Baûo ñaûm söï laøm vieäc chính xaùc vaø lieân tuïc cuûa caùc thieát bò coâng ngheä;
Tuøy theo daây chuyeàn saûn xuaát coâng ngheä, tuøy loaïi chaát thaûi khaùc nhau maø ta
choïn phöông aùn xöû lyù thích hôïp. Trong luaän vaên coù ñeà xuaát moät soá bieän phaùp xöû
lyù buïi thoâng thöôøng, coù hieäu quaû cao, laép ñaët, thi coâng deã daøng, maø giaù thaønh laïi
reû.

M

II.

CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ

II.1. Pha loaõng khoâng khí
Pha loaõng khoâng khí baèng caùch tính toaùn chieàu cao vaø ñöôøng kính oáng khoùi
hôïp lyù ñeå pha loaõng khí thaûi. Bieän phaùp toát nhaát ñeå haïn cheá oâ nhieãm khoâng khí laø
ngaên chaën ngay töø nguoàn. Tuy nhieân, vieäc söû duïng oáng thaûi cao ñeå phaùt taùn chaát
oâ nhieãm, laøm giaûm noàng ñoä chaát oâ nhieãm xung quanh cuõng laø bieän phaùp thöôøng
ñöôïc söû duïng. Moâi tröôøng khoâng khí coù khaû naêng to lôùn ñeå pha loaõng, phaân taùn
vaø tieâu huûy moät löôïng chaát oâ nhieãm khoâng khí.

SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH

Trang 1

TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO
Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn

Chieàu cao hieäu duïng cuûa oáng khoùi phaûi ñaûm baûo phaùt taùn vaø pha loaõng khí
thaûi vaøo moâi tröôøng ñeå khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống xử lý bụi xí nghiệp xi măng Bình Điền - Người đăng: Chu Hải Ân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống xử lý bụi xí nghiệp xi măng Bình Điền 9 10 905