Ktl-icon-tai-lieu

luận văn về cải cách thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi vducthang
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 4948 lần   |   Lượt tải: 19 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong quản lý Nhà nước, đó
chính là cơ sở và điều kiện để cơ quan Nhà nước giải quyết công việc của dân và
của các tổ chức, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và của cơ quan
có công việc cần giải quyết. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập thì thủ tục hành
chính trong thời bao cấp đã không còn phù hợp, bộc lộ những tồn tại và yếu kém,
làm kìm hãm đến sự phát triển chung. Do vậy, vấn đề cải cách thủ tục hành chính
theo cơ chế “một cửa” đang được đặt ra cấp thiết, nhằm từng bước làm đơn giản thủ
tục hành chính, giảm bớt phiền hà, giải quyết công việc một cách nhanh chóng, tạo
ra môi trường thông thoáng lành mạnh trên mọi lĩnh vực góp phần to lớn vào công
cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Mặc dù cải cách hành chính đã được thực hiện từ nhiều năm nay, song trên
thực tế vấn đề này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập nhất là thủ tục tiếp nhận và giải
quyết công việc của công dân và pháp nhân. Biểu hiện thủ tục hành chính hiện còn
thiếu đồng bộ, rườm rà, phức tạp. Các cơ quan thường xuất phát từ yêu cầu thuận
tiện của cơ quan mà chưa quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng và sự thuận tiện của
dân. Nhiều cơ quan chưa chấp hành đúng các quy định của việc tiếp nhận và giải
quyết công việc của dân, còn đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết giữa các cơ
quan. Thậm chí, có cơ quan còn tự đặt ra các khoản phí và lệ phí không đúng thẩm
quyền hoặc thu quá mức quy định, không niêm yết công khai cho nhân dân biết các
thủ tục hành chính, không bố trí cán bộ có đủ trình độ và phẩm chất làm nhiệm vụ...
Do đó làm cho "bộ máy hành chính hoạt động kém hiệu quả, bộc lộ những mặt yếu
kém, bất cập về chất lượng và năng lực của bộ máy Nhà nước dẫn đến ách tắc chậm
trễ trong việc thực hiện các chương trình cải cách cũng như trong quản lý xã hội
một cách có hiệu quả.
Nhận thức được vấn đề này, các Nghị quyết của Đại hội Đảng khóa VII
và VIII (đặc biệt là Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương Đảng)
1

đã khẳng định: "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN.
Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính Nhà nước". Trên cơ
sở đó Chính phủ cũng ra Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 về cải cách một
bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ
chức, mở đầu cho hoạt động thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm
cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, tổ chức, tạo bước đột phá
lớn trong hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý củ...
LI M ĐU
1. nh cp thiết ca đ tài:
Th tc hành chính đóng vai t quan trng trong qun lý Nhà nưc, đó
chính là cơ sở và điều kin để cơ quan Nhà nưc gii quyết công vic của dân và
ca các tổ chc, bo đảm quyn và li ích hp pháp của người dân và ca cơ quan
có công vic cần gii quyết. Bưc vào thi kđổi mi và hội nhp thì thtc hành
chính trong thời bao cp đã kng còn phù hp, bộc lộ nhng tn ti và yếu kém,
làm kìm hãm đến s phát trin chung. Do vy, vn đề ci cách thủ tc hành chính
theo cơ chế mt cửa đang đưc đt ra cp thiết, nhằm tng bưc làm đơn gin th
tc hành cnh, giảm bt phin hà, gii quyết công vic mt cách nhanh chóng, to
ra môi trường thông thoáng lành mạnh trên mi lĩnh vc góp phần to lớn vào công
cuc xây dng và phát trin đt nước.
Mc dù ci cách hành chính đã được thc hin từ nhiu năm nay, song tn
thực tế vn đề này vn còn tồn ti nhiu bt cập nht là thtc tiếp nhn và gii
quyết công việc ca công dân và pháp nhân. Biu hin th tc hành cnh hin còn
thiếu đồng b, rườm rà, phc tp. Các cơ quan thưng xut phát tyêu cu thuận
tin ca cơ quan mà chưa quan tâm đầy đủ đến nguyện vng và sự thuận tin ca
dân. Nhiu cơ quan ca chấp hành đúng các quy đnh của vic tiếp nhn và gii
quyết công vic ca dân, còn đùn đy trách nhim trong vic giải quyết gia các cơ
quan. Thm chí, có cơ quan còn t đt ra các khoản phí và l phí không đúng thm
quyn hoặc thu quá mc quy đnh, không niêm yết công khai cho nhân dân biết các
th tc hành chính, không b trí cán b có đ trình đ và phm cht làm nhim v...
Do đó làm cho "bmáy hành chính hoạt động kém hiệu qu, bộc lnhng mt yếu
kém, bt cập v chất lưng và ng lc của b máy Nhà nưc dẫn đến ách tc chm
tr trong vic thc hin các chương trình ci cách cũng như trong qun lý xã hi
mt cách có hiu qu.
Nhận thức được vấn đề y, các Nghị quyết của Đại hội Đảng khóa VII
VIII (đặc biệt là Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương Đảng)
1
luận văn về cải cách thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn về cải cách thủ tục hành chính - Người đăng: vducthang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
luận văn về cải cách thủ tục hành chính 9 10 120