Ktl-icon-tai-lieu

luận văn về định giá

Được đăng lên bởi cogainuirung11093
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 4191 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Luận văn tốt nghiệp

Học viện Tài chính

i

LỜI CAM ĐOAN:
Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi,
dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ths: Vũ Thị Lan Nhung. Các số liệu, kết
quả trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực
tập.Tôi xin chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình.

Sinh viên

Mai Đăng Tươi

Sinh viên: Mai Đăng Tươi

L ớp: CQ48/16.02

Luận văn tốt nghiệp

ii

Học viện Tài chính

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN:.................................................................................... i
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................v
DANH MỤC BẢNG, BIỂU.....................................................................vi
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG................................................................................................. 3
1.1. Lý luận chung về Giá trị doanh nghiệp................................................3
1.1.1 Khái niệm giá trị doanh nghiệp....................................................3
1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến Giá trị doanh nghiệp............................5
1.1.2.1 Các yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh............................5
1.1.2.1.1 Môi trường kinh doanh tổng quát:............................................5
1.1.2.1.2 Môi trường đặc thù..................................................................8

1.1.2.2 Các yếu tố thuộc về nội tại doanh nghiệp.............................10
1.1.2.2.1 Hiện trạng về tài sản trong doanh nghiệp..............................10
1.1.2.2.2 Vị trí kinh doanh.....................................................................11
1.1.2.2.3 Uy tín kinh doanh..................................................................12
1.1.2.2.4 Trình độ kỹ thuật và tay nghề người lao động.......................12
1.1.2.2.5 Năng lực quản trị kinh doanh.................................................13

1.2 Lý luận chung về Thẩm định giá trị doanh nghiệp........................14
1.2.1 Khái niệm thẩm định giá trị doanh nghiệp....................................14
1.2.2 Sự cần thiết phải thẩm định giá trị doanh nghiệp...........................16
1.2.3 Cơ sở Thẩm định giá trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn thẩm định
giá quốc tế .....................................................
Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính
LỜI CAM ĐOAN:
Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu của nhân tôi,
dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ths: Thị Lan Nhung. c số liệu, kết
quả trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực
tập.Tôi xin chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình.
Sinh viên
Mai Đăng Tươi
Sinh viên: Mai Đăng T i ươ L p: CQ48/16.02
i
luận văn về định giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn về định giá - Người đăng: cogainuirung11093
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
luận văn về định giá 9 10 56