Ktl-icon-tai-lieu

LVQuản lý Phát triển nhà trường

Được đăng lên bởi Vũ Yến
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................2
1. Lý do chọn đề tài.............................................................................................2
2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................4
3. Đối trượng nghiên cứu.......................................................................................5
4. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................5
5. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................5
6. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ............6
1.1. Khái niệm về chiến lược và hoạch định chiến lược.....................................6
1.2. Các bước nghiên cứu hoạch định chiến lược...............................................9
1.3. Công cụ hỗ trợ cho việc xác định, lựa chọn chiến lược...........................265
CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP DU
LỊCH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2014-2020......................................................17
2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển Trường ....................................267
2.2. Hiện trạng hoạt động của Trường..............................................................22
2.3. Các yếu tố tác động, bối cảnh và dự báo nhu cầu phát triển Trường giai
đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030.........................................................33
CHƯƠNG III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP VÀ
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH CẦN
THƠ GIAI ĐOẠN 2014-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.........................40
3.1. Quan điểm chiến lược................................................................................40
3.2. Mục tiêu chiến lược....................................................................................40
3.3. Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn..................................................................41
3.4. Giải pháp phát triển....................................................................................42
3.4.1. Giải pháp phát triển đào tạo.......................................................................42
3.4.2. Giải pháp phát triển chương trình, giáo trình, học liệu............................43
3.4.3. Giải pháp phát triển đội ngũ c...
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................2
1. Lý do chọn đề tài.............................................................................................2
2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................4
3. Đối trượng nghiên cứu.......................................................................................5
4. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................5
5. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................5
6. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ............6
1.1. Khái niệm về chiến lược và hoạch định chiến lược.....................................6
1.2. Các bước nghiên cứu hoạch định chiến lược...............................................9
1.3. Công cụ hỗ trợ cho việc xác định, lựa chọn chiến lược...........................265
CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP DU
LỊCH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2014-2020......................................................17
2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển Trường ....................................267
2.2. Hiện trạng hoạt động của Trường..............................................................22
2.3. Các yếu tố tác động, bối cảnh và dự báo nhu cầu phát triển Trường giai
đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030.........................................................33
CHƯƠNG III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP VÀ
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH CẦN
THƠ GIAI ĐOẠN 2014-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.........................40
3.1. Quan điểm chiến lược................................................................................40
3.2. Mục tiêu chiến lược....................................................................................40
3.3. Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn..................................................................41
3.4. Giải pháp phát triển....................................................................................42
3.4.1. Giải pháp phát triển đào tạo.......................................................................42
3.4.2. Giải pháp phát triển chương trình, giáo trình, học liệu............................43
3.4.3. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, giáo viên...............43
3.4.4. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật.............................................44
3.4.5. Giải pháp về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ....................45
3.4.6. Giải pháp phát triển công tác học sinh, sinh viên.....................................47
3.4.7. Giải pháp kiểm định chất lượng giáo dục.................................................47
3.4.8. Giải pháp phát triển nguồn lực tài chính...................................................47
0
LVQuản lý Phát triển nhà trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LVQuản lý Phát triển nhà trường - Người đăng: Vũ Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
LVQuản lý Phát triển nhà trường 9 10 476