Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận chính sách tỷ giái hối đoái

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tû gi¸ hèi ®o¸i
Môc lôc
Lêi më ®Çu 1
Néi dung
Ch¬ng 1: Tæng quan lý luËn vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû
gi¸ hèi ®o¸i 3
1.Tû gi¸ hèi ®o¸i 3
1.1. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ g× 3
1.2. C¸c lo¹i tû gi¸ trªn thÞ trêng 5
1.3 .Vai trß cña tû gi¸ hèi ®o¸i trong nÒn kinh tÕ më 6
1.4. C¸c yÕu tè c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i 8
1.5. TÇm quan träng cña tû gi¸ hèi ®o¸i 9
2. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vµ nh÷ng tiÒn ®Ò ,môc tiªu cho viÖc
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i 10
2.1 ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i 10
2.2 Lùa chän chÕ ®é TGH§ 12
Ch¬ng 2 Sù ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i tíi tèc ®é
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam 21
1.Sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tû gi¸ cïng chÝnh s¸ch TGH§
trong giai ®o¹n tríc th¸ng 3/1989 thêi kÕ ho¹ch ho¸ , tËp trung kinh
tÕ. 21
2. vËn ®éng cña gi¸ chÝnh s¸ch TGH§ th¸ng 3/1989 ®Õn
nay, thêi k× nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa. 24
2.1. Giai ®o¹n tõ 1989-1992. 24
2.2. Giai ®o¹n cè ®Þnh tû gi¸ 1993-1996 25
2.3. Giai ®o¹n tõ th¸ng 7/1997 ®Õn ngµy 26/2/1999 30
2.4. Giai ®o¹n tõ 26/2/1999 ®Õn nay 33
Ch¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ 34
1.Mét sè nhËn ®Þnh chung 34
2. §Þnh híng vÒ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ cña NHNNVN. 36
3.Mét sè gi¶i ph¸p . 37
KÕt luËn 41
Lý luận chính sách tỷ giái hối đoái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận chính sách tỷ giái hối đoái - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Lý luận chính sách tỷ giái hối đoái 9 10 132