Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MACLÊNIN VỀ KINH TẾ

Được đăng lên bởi hananguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

Danh mục viết tắt …………………………………………………………..……….…....4
Danh mục bảng biểu …………………………………………………….………….....….4
LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………………………......5
PHẦN I: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN VỀ KINH TẾ
HÀNG HÓA-KINH TẾ THỊ TRƯỜNG …………………………………….……..…..6
1. Sản xuất hàng hóa ………………………………………………………………......6
1.1.
Khái niệm sản xuất hàng hóa ……………………………………..………….…6
1.2.
Đặc trưng cửa sản xuất hàng hóa ..……………………………………….….….7
1.2.1. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa ……………………………………………….7
1.2.2. Ưu, nhược điểm của sản xuất hàng hóa…………………………………………7
1. Hàng hóa …………………………………………….………………………….......7
1.1.
Khái niệm ………………………………………………………………….……7
1.1.1. Giá trị sử dụng …………………………………………………………………..7
1.1.2. Giá trị ……………………………………………………………………………7
1.2.
Hai thuộc tính của hàng hóa ……………………………………………..….…..7
1.3.
Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa ……………………………..……7
2. Kinh tế hàng hóa ………………………………………..……………………….….8
3. Thị trường và cơ chế thi trường ………………………………….…………….…...9
3.1.
Khái niệm thị trường ……………………………………………………….…...9
3.2.
Phân loại …………………………………………..……………………….……9
3.3.
Xu hướng và chức năng …………………………………………………….…..9
3.4.
Cơ chế thị trường ………………………………………………………………10

PHẦN II: SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN
VỀ KINH TẾ HÀNG HÓA- KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM ……...……..11
1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

là xu hướng phát triển tất yếu …………………………………………...……...…11
2. Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam …..……...12

3. Thực trạng kinh tế thị trường nước ta hiện nay …………………..………………14
2

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Những thành tựu ………………………………………………..……..….….14
Thị trường hàng hóa và dịch vụ …………………………………..….….…....14
Thị trường lao động ……………….……………………………….…….…....16
Thị trường bất động sản ……………………………………………..….….....16
Thị trường tài chính …………………………………………………..…..…...16
Thị trường khoa học công nghệ …..…………………………………………...17

3.2.

Những hạn chế ảnh hưởng phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ...…………………………………..….…17

4. Những giải pháp cụ thể ...…………………………………………………….…....19
4.1.
Đẩy mạnh quá trình đa dạng hoá các chế độ sở hữu
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

tạo điều kiện pháp triển mạnh nền kinh tế hàng hoá ở nước ta ….………..…19
Đẩy mạnh quá trình phân công lại lao động xã hội ở nước ta …………....…..20
Tạo lập và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường …………………….……20
Đẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ, nhằm phát triển
nền kinh tế theo hướng công nghi...
MỤC LỤC
Danh mục viết tắt …………………………………………………………..……….…....4
Danh mục bảng biểu …………………………………………………….………….....….4
LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………………………......5
PHẦN I: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN VỀ KINH TẾ
HÀNG HÓA-KINH TẾ THỊ TRƯỜNG …………………………………….……..…..6
1. Sản xuất hàng hóa ………………………………………………………………......6
1.1. Khái niệm sản xuất hàng hóa ……………………………………..………….…6
1.2. Đặc trưng cửa sản xuất hàng hóa ..……………………………………….….….7
1.2.1. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa ……………………………………………….7
1.2.2. Ưu, nhược điểm của sản xuất hàng hóa…………………………………………7
1. Hàng hóa …………………………………………….………………………….......7
1.1. Khái niệm ………………………………………………………………….……7
1.1.1. Giá trị sử dụng …………………………………………………………………..7
1.1.2. Giá trị ……………………………………………………………………………7
1.2. Hai thuộc tính của hàng hóa ……………………………………………..….…..7
1.3. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa ……………………………..……7
2. Kinh tế hàng hóa ………………………………………..……………………….….8
3. Thị trường và cơ chế thi trường ………………………………….…………….…...9
3.1. Khái niệm thị trường ……………………………………………………….…...9
3.2. Phân loại …………………………………………..……………………….……9
3.3. Xu hướng và chức năng …………………………………………………….…..9
3.4. Cơ chế thị trường ………………………………………………………………10
PHẦN II: SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN
VỀ KINH TẾ HÀNG HÓA- KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM ……...……..11
1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
là xu hướng phát triển tất yếu …………………………………………...……...…11
2. Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam …..……...12
3. Thực trạng kinh tế thị trường nước ta hiện nay …………………..………………14
2
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MACLÊNIN VỀ KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MACLÊNIN VỀ KINH TẾ - Người đăng: hananguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MACLÊNIN VỀ KINH TẾ 9 10 221