Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận về sản xuất hàng hóa, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi cuphuonglinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3627 lần   |   Lượt tải: 20 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã có
nhiều chủ trương, đường lối để phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó, việc phát triển
nền kinh tế hàng hóa là nhiệm vụ cơ bản nhất. Nguyên nhân là bởi nước ta từ sản xuất
nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội xét về mặt kinh tế cũng phải xây
dựng nền sản xuất lớn của xã hội chủ nghĩa, mà xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa thì không thể không phát triển nền kinh tế hàng hóa. Trong thời gian qua, nhiều
văn bản quan trọng về định hướng chiến lược và cơ chế, chính sách phát triển nền sản
xuất hàng hóa đã được ban hành. Đảng và Nhà nước đã sớm xác định vai trò then chốt
của sản xuất hàng hòa trong sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà. Chính vì vậy, em xin
chọn vấn đề “Lý luận về sản xuất hàng hóa, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế
hàng hóa ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài cho bài tập lớn của mình. Do hạn chế về hiểu
biết nên trong bài viết này của em sẽ khó tránh đựơc những sai sót. Kính mong được thầy
giáo chỉ bảo, góp ý để bài viết thêm phần sâu sắc.

Em xin chân thành cảm ơn.

1

NỘI DUNG
I.Cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về sản xuất hàng hóa.
1. Sản xuất hàng hóa
Sản xuất hàng hóa là một khái niệm được sử dụng trong kinh tế chính trị MácLênin dùng để chỉ về kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra không phải
là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người trực tiếp sản xuất ra nó mà là để đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao đổi, mua bán trên thị trường.
Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế phân biệt với sản xuất tự cung tự cấp ở
thời kì đầu của lịch sử loài người. Ở thời kì đó, sản phẩm của sự lao động được tạo ra chỉ
để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của chính người sản xuất ra chúng. Nhưng do sản xuất
ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng cao làm cho sản xuất tự cung
tự cấp dần dần bị chuyển hóa thành sản xuất hàng hóa. Sản xuất hàng hóa đã tồn tại từ
trong chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, sau đó là chế độ tư bản chủ nghĩa và

2

chế độ xã hội chủ nghĩa. Sản xuất hàng hóa tồn tại trên cơ sở của sự trao đổi hàng hóa và
là nền tảng cho mọi nền kinh tế.
2. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa
Sản xuất hàng hóa là một phạm trù lịch sử, chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội khi có
những điều kiện nhất định. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác thì sự ra đời và tồn tại
của sản xuất hàng hóa phụ thuộc vào hai điều kiện cơ bản sau:


Phân công la...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã có
nhiều chủ trương, đường lối để phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó, việc phát triển
nền kinh tế hàng hóa là nhiệm vụ cơ bản nhất. Nguyên nhân là bởi nước ta từ sản xuất
nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội xét về mặt kinh tế cũng phải xây
dựng nền sản xuất lớn của xã hội chủ nghĩa, mà xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa thì không thể không phát triển nền kinh tế hàng hóa. Trong thời gian qua, nhiều
văn bản quan trọng về định hướng chiến lược và cơ chế, chính sách phát triển nền sản
xuất hàng hóa đã được ban hành. Đảng và Nhà nước đã sớm xác định vai trò then chốt
của sản xuất hàng hòa trong sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà. Chính vì vậy, em xin
chọn vấn đề “Lý luận về sản xuất hàng hóa, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế
hàng hóa ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài cho bài tập lớn của mình. Do hạn chế về hiểu
biết nên trong bài viết này của em sẽ khó tránh đựơc những sai sót. Kính mong được thầy
giáo chỉ bảo, góp ý để bài viết thêm phần sâu sắc.
Em xin chân thành cảm ơn.
1
Lý luận về sản xuất hàng hóa, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận về sản xuất hàng hóa, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: cuphuonglinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lý luận về sản xuất hàng hóa, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam hiện nay 9 10 511