Ktl-icon-tai-lieu

Mạch Đếm sản phẩm

Được đăng lên bởi Hà Hữu Sơn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐHSPKT- HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
(Mạch và thiết bị điện,điện tử)
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Thảo
Đào Thị Ngọc
Lớp:

Đ – ĐTK8.5

1.Tên đề tài:Nghiên

cứu, chế tạo mạch đếm sản phẩm.

2.Số liệu cho trước:
-

Nguồn cấp 5v DC.

-

Hiển thị led 7 thanh báo trạng thái số sản phẩm.

-

Số sản phẩm đóng gói 24SP.

3. Nội dung cần hoàn thành:
-

Thiết kế, chế tạo mô hình .

-

Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-

Quyển thuyết minh đề tài, các bản vẽ, sơ đồ, … mô tả đầy đủ nội dung đề tài.

Giáo viên hướng dẫn

Ngày giao đề tài:

/ /2010.

Ngày hoàn thành:

/ /2010.

Chủ tịch hội đồng

LỜI MỞ ĐẦU

Trang 1

TRƯỜNG ĐHSPKT- HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

N
gày nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật,kỹ thuật điện tử mà
trong đó là kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ
thuật,quản lý, tự động hóa...do đó chúng ta phải nắm bắt và vận dụng nó một cách
có hiệu quả nhằm góp phần vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật thế giới nói
chung và sự phát triển kỹ thuật điện tử nói riêng.
Xuất phát từ những đợt đi thực hành ,thăm quan các xí nghiệp sản xuất và các
nhà máy,chúng em đã thấy được nhiều khâu tự động hóa trong quá trình sản
xuất.Một trong những khâu đơn giản trong dây chuyền sản xuất tự động hóa đó là
số lượng sản phẩm làm ra được đếm một cách tự động.tuy nhiên đối với những
doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc tự động hóa chưa được áp dụng trong những khâu
đếm sản phẩm,đóng bao bì mà vẫn còn sử dụng nhân công.
Chúng em là nhhững sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH SPKT Hưng Yên.Từ
những điều đã được thấy đó và những kiến thức đã được thầy cô dạy bảo,tìm tòi học
hỏi trong thực tế...chúng em muốn làm một điều gì đó để góp phần giúp người lao
động bớt mệt nhọc chân tay mà lại cho phép tăng hiệu suất lao động lên nhiều
lần,đồng thời đảm bảo độ chính xác cao.Nên chúng em quyết định thiết kế một
mạch đếm sản phẩm vì nó rất gần gũi với thực tế đồng thời cũng là một lần chúng
em thực tập,vận dụng kiến thức đã được học để thiết kế và chế tạo ra một sản phẩm
có thể được đem ứng dụng rộng rãi,đóng góp một phần nhỏ cho xã hội.
Dưới sự hướng dẫn của thầy NGUYỄN VŨ THẮNG nhóm sinh viên chúng em thực
hiện đề tài: nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mạch đếm sản phẩm . Trong quá trình
hoàn thành đề tài này chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô trong khoa Điện –
Điện tử và đặc biệt là thầy NGUYỄ...
 


 !"#!$%&"'()&"'(!*+
"(",(!-"'(: Đoàn Thị Thảo
Đào Thị Ngọc
./01 Đ – 
Tên đề tài12",(34)#!56&#678(096:
2. ;<"'45!=>/1
- 
-  !"#$%&'(%)*)+,-
- .*)+,-/0012.3
?:@"A4(2B(5 (! (1
- 45464(&-78
- .+,-/%9/:;<=>5?@6-?@
- A<<4-/BC6%$+D6)E/6F-7+/></GH!/BC
I%&=:J!KC<#&/BCLMM1NN
C<&CCLMM1NN
GH/

LI M ĐẦU

'#
Mạch Đếm sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch Đếm sản phẩm - Người đăng: Hà Hữu Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Mạch Đếm sản phẩm 9 10 661