Ktl-icon-tai-lieu

mạng truyền tải quang

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tú
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2054 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án tốt nghiệp

Mục lục

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................... i
DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................... iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU ...........................................................................................v
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ........................................................................................... vi
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................1
CHƢƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG................2
1.1 Giới thiệu ...............................................................................................................2
1.2 Các lớp quang ........................................................................................................2
1.3 Từ mã FEC trong mạng truyền tải quang ..............................................................4
1.4 Cấu trúc khung trong mạng truyền tải quang ........................................................6
1.4.1 Khối tải tin quang OPU-k ...............................................................................6
1.4.2 Khối dữ liệu quang ODU-k ............................................................................6
1.4.3 Khối truyền tải quang OTU-k.........................................................................9
1.4.4 Lớp kênh quang ............................................................................................11
1.4.5 Sóng mang kênh quang (OCC) và nhóm kênh quang (OCG) ......................12
1.4.6 Mào đầu không liên kết ................................................................................13
1.4.7 Sắp xếp các khung GFP vào khung OPU-k .................................................15
1.5 Mạng truyền tải quang và công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng .......15
1.6 Quản lý mạng truyền tải quang ...........................................................................17
CHƢƠNG II: KIẾN TRÚC MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG ................................18
2.1 Cấu trúc lớp mạng truyền tải quang ....................................................................18
2.2 Lớp kênh quang ...................................................................................................20
2.2.1 Đường liên kết kênh quang ....................................................................
Đồ án tốt nghiệp Mục lục
Lê Phương Trình D04VT1
i
MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................... i
DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................... iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................... v
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ........................................................................................... vi
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................ 1
CHƢƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG................ 2
1.1 Giới thiệu ............................................................................................................... 2
1.2 Các lớp quang ........................................................................................................ 2
1.3 Từ mã FEC trong mạng truyền tải quang .............................................................. 4
1.4 Cấu trúc khung trong mạng truyền tải quang ........................................................ 6
1.4.1 Khối tải tin quang OPU-k ............................................................................... 6
1.4.2 Khối dữ liệu quang ODU-k ............................................................................ 6
1.4.3 Khối truyền tải quang OTU-k......................................................................... 9
1.4.4 Lớp kênh quang ............................................................................................ 11
1.4.5 Sóng mang kênh quang (OCC) và nhóm kênh quang (OCG) ...................... 12
1.4.6 Mào đầu không liên kết ................................................................................ 13
1.4.7 Sắp xếp các khung GFP vào khung OPU-k ................................................. 15
1.5 Mạng truyền tải quang và công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng ....... 15
1.6 Quản lý mạng truyền tải quang ........................................................................... 17
CHƢƠNG II: KIẾN TRÚC MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG ................................ 18
2.1 Cấu trúc lớp mạng truyền tải quang .................................................................... 18
2.2 Lớp kênh quang ................................................................................................... 20
2.2.1 Đường liên kết kênh quang .......................................................................... 20
2.2.2 Phần tử truyền tải OCh ................................................................................ 21
2.3 Lớp đoạn ghép kênh quang ................................................................................ 21
2.3.1 Đường liên kết đoạn ghép kênh quang ........................................................ 22
2.3.2 Các phần tử truyền tải quang ........................................................................ 23
2.4 Lớp mạng đoạn truyền dẫn quang ..................................................................... 23
2.4.1 Đầu cuối đường liên kết đoạn truyền dẫn quang .......................................... 24
2.4.2 Các phần tử truyền tải OTS .......................................................................... 25
2.5 Liên kết client/server ........................................................................................... 25
2.5.1 Đáp ứng OCh/client ...................................................................................... 25
2.5.2 Đáp ứng OMS/OCh ...................................................................................... 26
2.5.3 Đáp ứng OTS/OMS ...................................................................................... 26
2.6 Cấu trúc liên kết mạng quang .............................................................................. 27
2.6.1 Các đường liên kết và các kết nối đơn hướng và song hướng ..................... 27
2.6.2 Các đường liên kết và các kết nối điểm-đa điểm ......................................... 27
CHƢƠNG III: CẤU TRÚC GHÉP KÊNH CỦA MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG
....................................................................................................................................... 28
3.1 Cấu trúc tín hiệu cơ bản ....................................................................................... 28
3.1.1 Cấu trúc con OCh ......................................................................................... 28
3.1.2 Cấu trúc chức năng đầy đủ OTM-n.m .......................................................... 29
3.1.3 Cấu trúc chức năng rút gọn OTM-nr.m và OTM-0.m .................................. 29
3.2 Cấu trúc thông tin cho giao diện OTN ................................................................ 29
mạng truyền tải quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng truyền tải quang - Người đăng: Nguyễn Thanh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
mạng truyền tải quang 9 10 194