Ktl-icon-tai-lieu

Marketingb2b

Được đăng lên bởi thaonguyen0494
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Tổng quan về MKT b2b
Câu 1: MKT là gì? MKT B2B là gì? Khách hàng của MKT B2B?
 MKT là quá trình kế hoạch hóa và thực hiện các quan điểm, định giá, xúc tiến, phân phối
và những ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ để tạo ra sự trao đổi mà thỏa mãn những mục tiêu
của cá nhân, tổ chức(theo AMA). Trong đó NB đạt đc lợi nhuận và sự tăng trưởng, NM
mua đc sp,dịch vụ với các giá trị nhận đc phải thỏa mãn nhu cầu.
 MKT B2B là lĩnh vực MKT của các tổ chức và đơn vị kinh doanh chú trọng đến người sử
dụng là các tổ chức mua sp và dịch vụ cần thiết cho hoạt động tổ chức(theo AMA).
 Quản trị MKT B2B là sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển những chương
trình đã thiết kế để tạo ra, xây dựng và bảo toàn những trao đổi ko có lợi cho cả 2 bên và
những mối quan hệ với các thị trường KH tổ chức đã đc lựa chọn nhằm đạt tới những
mục tiêu của tổ chức  khái niệm có ngụ ý đến xu hướng mang tính chất quản trị: 1 người
nào đó trong tổ chức MKT chịu trách nhiệm cho quá trình MKT đang diễn ra một cách
hiệu quả và kinh tế - nhà quản trị MKT( quản trị những nhân viên dưới quyền để hoàn
thành những chương trình và hoạt động MKT cần thiết nhằm đạt tới những mục tiêu
MKT của tổ chức). Hoạt động MKT diễn ra ở 2 cấp độ trong tổ chức: quản trị tác nghiệp
và quản trị chiến lược.
 Khách hàng của MKT B2B : cty mua sp để bán lại hoặc để trang bị cho hoạt động của
công ty; các tổ chức quốc gia(bao gồm chính phủ hoặc chính quyền địa phương); các tổ
chức đơn vị như trường địa học, bệnh viện...; những người bán hàng: bán lẻ, bán buôn,
nhà phân phối công nghiệp...
Câu 2: Mô hình hệ thống MKT B2B gồm mô hình và nêu các thành phần trong hệ thống,
Các đặc điểm của MKT B2B, Sự khác biệt giữa MKT B2B và MKT B2C.
 Mô hình hệ thống MKT B2B:

Các lực lượng
môi trường:
+ Kinh tế
+ Sinh thái
+ Công nghệ
+ Chính trị
+ Cạnh tranh
+ Quốc tế

Các nhà cung ứng
Người tạo ra sp và dịch vụ kinh doanh
Nhà phân phối CN/ đại diện nhà sx/
chi nhánh nhà sx
KH của sp,dịch vụ



Các thế lực
xúc tác:
+ Đại lý q/cáo
+ Kho hàng
+ Hãg vận tải
+ T/chức
chính thức
+ Hãng n/cứu
MKT
+ Cty tư vấn

Các thành phần trong hệ thống:
 Các lực lượng môi trường: sự thay đổi kinh tế(lạm phát, suy thoái, thiếu nguyên
liệu,...), sự phát triển công nghệ(kìm hãm hay phát triển), sinh thái(áp lực của chính
phủ giữ sạch không khí và nước,...), chính trị đang thay đổi, sự cạnh tranh và các áp
lực quốc tế.
 Nhà cung cấp, nhà sản xuất, KH và các bộ phận, kênh trong thị trường B2B.
 Các nhà cung ứng: các thiết bị, sự cung cấp, ...
Chương 1: Tổng quan về MKT b2b
Câu 1: MKT là gì? MKT B2B là gì? Khách hàng của MKT B2B?
MKT là quá trình kế hoạch hóa và thực hiện các quan điểm, định giá, xúc tiến, phân phối
và những ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ để tạo ra sự trao đổi mà thỏa mãn những mục tiêu
của cá nhân, tổ chức(theo AMA). Trong đó NB đạt đc lợi nhuận và sự tăng trưởng, NM
mua đc sp,dịch vụ với các giá trị nhận đc phải thỏa mãn nhu cầu.
MKT B2B là lĩnh vực MKT của các tổ chức và đơn vị kinh doanh chú trọng đến người sử
dụng là các tổ chức mua sp và dịch vụ cần thiết cho hoạt động tổ chức(theo AMA).
Quản trị MKT B2B là sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển những chương
trình đã thiết kế để tạo ra, xây dựng và bảo toàn những trao đổi ko có lợi cho cả 2 bên và
những mối quan hệ với các thị trường KH tổ chức đã đc lựa chọn nhằm đạt tới những
mục tiêu của tổ chức khái niệm có ngụ ý đến xu hướng mang tính chất quản trị: 1 người
nào đó trong tổ chức MKT chịu trách nhiệm cho quá trình MKT đang diễn ra một cách
hiệu quả và kinh tế - nhà quản trị MKT( quản trị những nhân viên dưới quyền để hoàn
thành những chương trình và hoạt động MKT cần thiết nhằm đạt tới những mục tiêu
MKT của tổ chức). Hoạt động MKT diễn ra ở 2 cấp độ trong tổ chức: quản trị tác nghiệp
và quản trị chiến lược.
Khách hàng của MKT B2B : cty mua sp để bán lại hoặc để trang bị cho hoạt động của
công ty; các tổ chức quốc gia(bao gồm chính phủ hoặc chính quyền địa phương); các tổ
chức đơn vị như trường địa học, bệnh viện...; những người bán hàng: bán lẻ, bán buôn,
nhà phân phối công nghiệp...
Câu 2: Mô hình hệ thống MKT B2B gồm mô hình và nêu các thành phần trong hệ thống,
Các đặc điểm của MKT B2B, Sự khác biệt giữa MKT B2B và MKT B2C.
Mô hình hệ thống MKT B2B:
Các thành phần trong hệ thống:
Các lực lượng môi trường: sự thay đổi kinh tế(lạm phát, suy thoái, thiếu nguyên
liệu,...), sự phát triển công nghệ(kìm hãm hay phát triển), sinh thái(áp lực của chính
phủ giữ sạch không khí và nước,...), chính trị đang thay đổi, sự cạnh tranh và các áp
lực quốc tế.
Nhà cung cấp, nhà sản xuất, KH và các bộ phận, kênh trong thị trường B2B.
Các nhà cung ứng: các thiết bị, sự cung cấp, ... cho các KH để hoạt động và sản xuất
ra các sp hoặc dịch vụ.
Các thế lực
xúc tác:
+ Đại lý q/cáo
+ Kho hàng
+ Hãg vận tải
+ T/chức
chính thức
+ Hãng n/cứu
MKT
+ Cty tư vấn
Các nhà cung ứng
Các lực lượng
môi trường:
+ Kinh tế
+ Sinh thái
+ Công nghệ
+ Chính trị
+ Cạnh tranh
+ Quốc tế
Người tạo ra sp và dịch vụ kinh doanh
Nhà phân phối CN/ đại diện nhà sx/
chi nhánh nhà sx
KH của sp,dịch vụ
Marketingb2b - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketingb2b - Người đăng: thaonguyen0494
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Marketingb2b 9 10 363