Ktl-icon-tai-lieu

MẪU BÀI LUẬN VÀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Được đăng lên bởi gautruc408
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lục II
Phụ lục IIa
YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU CỦA THÍ SINH
VÀ CÁC ĐIỂM CẦN ĐÁNH GIÁ THÍ SINH CỦA BAN CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Thông tư số 10 /2009/TT-BGDĐT ngày 07 / 5 /2009 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo)
I. Yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển:
Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích
cực của người viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp
một hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những
thông tin có thể thấy trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu…). Bài luận dài 3 - 4
trang, gồm những nội dung chính sau đây:
1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.
3. Lý do lựa chọn cơ sở trường (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).
4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.
5. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến
thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu,
phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những
kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ
như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…
6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.
7. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).
II. Những điểm cần đánh giá về thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh của ban chuyên
môn
Các thành viên ban chuyên môn thông qua các câu hỏi phỏng vấn đề đánh giá
tính cách, trí tuệ, sự rõ ràng về ý tưởng của thí sinh đối với các mong muốn sẽ đạt
được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, tính khả thi trong kế hoạch để
đạt những mong muốn đó và những tư chất cần có của một nghiên cứu sinh theo
thang đánh giá sau (hàng năm nếu cần trường sẽ thay đổi và công bố trên website)

Mẫu: PHIẾU THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC CỦA THÍ SINH
TT
1

2

3

4

5

(Thông qua trình bày bài luận tổng quan)
Nội dung
Yêu cầu
Thang điểm
tối đa
Ý tưởng nghiên
Tính nghiêm túc của mục đích
cứu rõ ràng
Tính kiên định
Tính logic trong lựa chọn và
giải quyết vấn đề
Khả năng giải quyết vấn đề đặt
Hướng nghiên
ra một cách khoa học và hợp
cứu có tính khả
lý, khả thi
thi
Vượt qua nghịch cảnh
Hướng đề tài có ý Khả năng áp dụng trong khoa
nghĩa khoa học và học và thực tiễn
thực tiễn
Tính mới trong vấn đề nghiên
cứu
Dự kiến việc làm và các nghiên
cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp
Hiểu biết về vấn
Hiểu biết các thông tin cậ...
Phụ lục
II
Phụ lục IIa
YÊU CẦU ĐỐI
VỚI
BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU CỦA THÍ SINH
CÁC ĐIỂM CẦN ĐÁNH GIÁ THÍ SINH CỦA BAN CHUYÊN
MÔN
(Kèm theo Thông tư số 10 /2009/TT-BGDĐT ngày 07 / 5 /2009 của
Bộ
Giáo
dục và
Đào
tạo)
I. Yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự
tuyển:
Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh tích
cực của
người
viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp
một hình nh nét về
thí
sinh,
với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những
thông tin có thể thấy trong hồ sơ như kết
quả
học tập, nghiên cứu…). Bài luận dài 3 - 4
trang, gồm những nội dung chính sau
đây:
1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên
cứu.
2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu
sinh.
3. Lý do lựa chọn cơ sở trường (nơi thí sinh đăng ký dự
tuyển).
4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong
muốn.
5. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến
thức,
sự
hiểu biết những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu,
phản ảnh sự
khác
biệt
của nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây những
kinh nghiệm đã có.
giải
về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ
như kết quả học đại học, thạc
chưa
cao…
6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt
nghiệp.
7. Đề xuất người hướng dẫn (nếu
có).
II. Những điểm cần đánh giá về thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh của ban chuyên
môn
Các thành viên ban chuyên môn thông qua các câu hỏi phỏng vấn đề đánh giá
tính
cách,
trí
tuệ, sự ràng về ý tưởng của thí sinh đối với các mong muốn sẽ đạt
được sau khi hoàn
thành
chương trình đào tạo tiến sĩ, tính khả thi trong kế hoạch để
đạt những mong muốn đó những
chất cần của một nghiên cứu sinh
theo
thang đánh giá sau (hàng năm nếu cần trường sẽ thay đổi và công bố trên website)
MẪU BÀI LUẬN VÀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẪU BÀI LUẬN VÀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - Người đăng: gautruc408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MẪU BÀI LUẬN VÀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 9 10 378