Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin việc

Được đăng lên bởi tran-tuan-dat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m

U

N XIN VI C B NG
TI NG VI T

NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc
__________
N XIN VI C

Kính g i: ...........................................................................................
..........................................................................................................
Tôi tên là: .....................................................................................................
Sinh ngày ....... tháng ......... n m............t i....................................................
Gi y ch ng minh nhân dân s : .....................................................................
p ngày ........ tháng ......... n m............ t i...................................................
Hi n c ng t i: ............................................................................................
Trình
v n hóa: .........................................................................................
Ngo i ng : + Anh:........................................................................................
+ Pháp:........................................................................................
Ngh nghi p chuyên môn: ............................................................................
.....................................................................................................................
c kh e:......................................................................................................
Hi n nay ch a có vi c làm, tôi làm n này xin Nhà n c tuy n d ng và b
trí công vi c làm.
u
c Nhà n c thâu nh n tôi xin cam oan th c hi n các công vi c
c giao và th c hi n các ch tr ng chính sách ch
n i quy, k lu t c a c
quan xí nghi p.
Kính mong c quan xí nghi p ch p nh n.
.................... , ngày... tháng ....n m.........
Kính n ký tên
u
(tên và
Ngày

n xin vi c
a ch c a b n)

Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m
(Tên và

a ch công ty b n g i

n)

Th a.......
Tôi g i

n này xin vào v trí (tên v trí) qu ng cáo trên báo (trên báo và ngày).

Tôi ã t t nghi p i h c v i b ng (tên b ng c p) t i tr ng (tên tr ng). Tôi ã
c các môn (tên môn h c) và t k t qu (chi ti t k t qu
thu hút s chú ý c a
ng i tuy n d ng). Hi n nay tôi ang làm (chi ti t vi c b n ang làm) (n u hi n
nay b n không làm vi c, hãy trình bày các công vi c tr c kia b n ã làm). Tôi
mong mu n tìm m t công vi c lâu dài và tôi có th s d ng các ki n th c tôi m i
c.
Tôi xin g i kèm lý l ch.
Tôi r t t tin v i trình
h ...
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
U N XIN VIC BNG
TING VIT
NG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
c lp – T do – Hnh phúc
__________
N XIN VIC
Kính gi: ...........................................................................................
..........................................................................................................
Tôi tên là:.....................................................................................................
Sinh ngày ....... tháng .........nm............ti....................................................
Giy chng minh nhân dân s: .....................................................................
p ngày ........ tháng .........nm............ ti...................................................
Hin c ng ti:............................................................................................
Trìn h  v n hó a: .........................................................................................
Ngoi ng: + Anh:........ ........ ................ ........ ................ ........ ................ ........
+ Pháp:........................................................................................
Ngh nghip chuyên môn:............................................................................
.....................................................................................................................
c khe:......................................................................................................
Hin nay cha có vic làm, tôi làm n này xin Nhà nc tuyn dng và b
trí công vic làm.
u c Nhà nc thâu nhn tôi xin cam oan thc hin các công vic
c giao và thc hin các ch trng chính sách ch ni quy, k lut ca c
quan xí nghip.
Kính mong c quan xí nghip chp nhn.
.................... , ngày... tháng....nm.........
Kính n ký tên
u n xin vic
(tên và a ch ca bn)
Ngày
Mẫu đơn xin việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đơn xin việc - Người đăng: tran-tuan-dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mẫu đơn xin việc 9 10 623